W liście z 25 maja br. do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowa Rada Komornicza prosi Lecha Kaczyńskiego o zawetowanie lub skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego uchwalonej 24 maja przez Sejm Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. To dalszy ciąg zabiegów samorządu komorniczego o niedopuszczenie do zmian, jakie rząd chce wprowadzić w tej dziedzinie.

Chodzi m.in. o możliwość działania wielu komorników w jednym rewirze, prawo wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności do wybranych komorników w całym kraju i preferencje dla Skarbu Państwa w postępowaniach egzekucyjnych. Celem zmian ma być ułatwienie dostępu do komornika, wprowadzenie elementów konkurencji w tym zawodzie i generalnie stworzenie warunków do przyspieszenia postępowań egzekucyjnych. Jednak zdaniem Krajowej Rady Komorniczej rozwiązania te są niezgodne z Konstytucją, należy więc dołożyć wszelkich starań, aby nie musiały być zaskarżone niezwłocznie po wejściu w życie ustawy. W swoim stanowisku Krajowa Rada powołuje się opinie sejmowego Biura Analiz i niezależnych ekspertów, które wykazały, że wiele przepisów nowej ustawy budzi uzasadnione wątpliwości, co do ich konstytucyjności. W opinii samorządu, wejście w życie ustawy w brzmieniu uchwalonym przez Sejm doprowadzi do wielu niekorzystnych następstw dla egzekucji sądowej.

Utworzenie przy sądzie rejonowym tylko jednego rewiru, w którym na tych samych prawach będzie działało tylu komorników, ilu minister sprawiedliwości powoła oraz prawo każdego komornika do działania w obcych rewirach na terytorium całego kraju, to rozwiązania niezgodne z zasadą demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji) oraz z zasadą polskiego ustawodawstwa, według której organ władzy publicznej, działa w obszarze swej właściwości miejscowej - twierdzą komornicy. Ich zdaniem, także przepisy dopuszczające konkurencję, są niezgodne z zasadami przyzwoitej legislacji (art. 2 Konstytucji), ponieważ art. 16 Kodeksu  Etyki Zawodowej Komornika zabrania komornikom podejmowania aktywnych, konkurencyjnych działań. Konkurencja między organami władzy publicznej, a komornik jest takim organem, jest niezgodna z istotą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji).

Również obowiązek odstępowania od pobierania przez komornika zaliczki w sprawach o egzekucję i o zabezpieczenie, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wszczętych na wniosek Skarbu Państwa naruszy Konstytucję - piszą do Prezydenta komornicy. I przypominają, że w wyroku z 9 stycznia 2007r., Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że uprzywilejowanie Skarbu Państwa jest niezgodne z art. 32 Konstytucji, a więc zasadą równego traktowania i zakazem dyskryminacji.

Swoje zastrzeżenia do projektu ustawy, te i szereg innych, samorząd komorniczy zgłaszał na wszystkich etapach procesu legislacyjnego. Większość z nich nie została uwzględniona przez posłów, potem był jeszcze apel do senatorów, ale w końcu ustawa została uchwalona z tymi krytykowanymi przez środowisko komorników przepisami. Prosząc Prezydenta o odmowę podpisania ustawy, Krajowa Rada Komornicza przypomina też, że Trybunał Konstytucyjny już kilkakrotnie uznał za niezgodne z Konstytucją RP niektóre przepisy obowiązującej zaledwie dziewięć lat ustawy z 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji. Uważają więc, że w interesie państwa prawa oraz w celu umocnienia autorytetu Sejmu jest podjęcie przez Prezydenta w tej sprawie kroków przewidzianych przez Konstytucję.