Umożliwiają one państwom członkowskim wspieranie przedsiębiorstw i ochronę miejsc pracy, zapewniając jednocześnie, że nie dojdzie do nadmiernych zakłóceń konkurencji. Dodatkowe tymczasowe możliwości i udogodnienia w udzielaniu pomocy, zaproponowane przez KE, to przede wszystkim:


* pomoc do 500 000 euro – może zostać przyznana pod warunkiem, że państwo przed jej udzieleniem uzyska od zainteresowanego przedsiębiorstwa deklarację dotyczącą całości otrzymanego dotychczas wsparcia oraz pomocy de minimis, tak aby całkowita kwota pomocy otrzymanej przez przedsiębiorstwo w ramach środka tymczasowego i pomocy de minimis w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2010 roku nie przekroczyła 500 000 euro. Pomoc ta jest pomocą publiczną, a nie „podwyższoną” pomocą de minimis i podlega jedynie kumulacji z pomocą de minimis;


* pomoc dotycząca gwarancji – w formie obniżenia opłaty rocznej za udzielenie gwarancji (dla małych i średnich przedsiębiorstw o maksymalnie 25 proc., a dla dużych przedsiębiorstw – 15 proc.). Gwarancja może obejmować zarówno kredyty inwestycyjne, jak i obrotowe, ale nie może przekroczyć 90 proc. kwoty kredytu i musi zostać udzielona do 31 grudnia 2010 roku. Obniżenie opłaty można stosować przez okres nie dłuższy niż 2 lata, a maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć całkowitej rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez beneficjenta pomocy za 2008 rok;


* pomoc dotycząca kredytów i pożyczek – obniżenie oprocentowania do poziomu oprocentowania depozytów jednodniowych w banku centralnym, powiększonego o marżę odpowiadającą różnicy między średnią stopą roczną na rynku międzybankowym a średnią stopą oprocentowania depozytów jednodniowych banku centralnego od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku oraz o marżę za ryzyko kredytowe odpowiadającą profilowi ryzyka kredytobiorcy, zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych. Obniżenie ma zastosowanie do umów zawartych do 31 grudnia 2010 roku i może dotyczyć płatności z tytułu odsetek przypadających do 31 grudnia 2012 roku;


* pomoc na wytwarzanie produktów ekologicznych – w formie dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych na finansowanie projektów związanych z produkcją nowych produktów, znacznie zwiększających poziom ochrony środowiska;


* zmiany wymogów w zakresie pomocy państwa na wspieranie kapitału podwyższonego ryzyka – do 31 grudnia 2010 roku zostaje podniesiony pułap bezpieczeństwa dla inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w celu wypełnienia zwiększonej, na skutek kryzysu, luki kapitałowej z 1,5 mln euro (określony w Wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach) do 2,5 mln euo na małe i średnie przedsiębiorstwa w okresie dwunastu miesięcy. Wymagany wkład własny inwestorów prywatnych zostaje obniżony z 50 do 30 proc. Państwa członkowskie mogą dostosować zatwierdzone już programy do nowych udogodnień;


* zmiany wymogów w zakresie pomocy państwa w formie ubezpieczeń krótkoterminowych kredytów eksportowych – tymczasowe dostosowanie Komunikatu Komisji dotyczącego krótkoterminowych ubezpieczeń kredytów eksportowych poprzez uproszczenie reguł obowiązujących przy użyciu „klauzuli zwalniającej”, która pozwala na objęcie ryzyka rynkowego pomocą publiczną. Państwo członkowskie musi wykazać nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, tzn. brak możliwości ubezpieczenia ryzyka na prywatnym rynku ubezpieczeniowym, poprzez dostarczenie dowodu na przykładzie jednego dużego, znanego, międzynarodowego, prywatnego ubezpieczyciela kredytów eksportowych, jednego krajowego ubezpieczyciela kredytów oraz czterech eksporterów o ugruntowanej pozycji, którzy przedstawią dowody odmowy ubezpieczenia.


Wszystkie wymienione środki pomocowe muszą być notyfikowane Komisji, która zobowiązała się do szybkiego podejmowania decyzji. Pomoc państwa może być przyznana przedsiębiorstwom, które nie były zagrożone przed 1 lipca 2008 roku, ale które później znalazły się w trudnej sytuacji w wyniku kryzysu. Nowe narzędzia będą stosowane do 31 grudnia 2010 roku. Ze względów praktycznych dogodniejszą formą wprowadzenia w życie nowych środków pomocowych będą programy pomocowe – w przypadku pomocy do 500 000 euro jest to warunek konieczny. Ponadto do 31 lipca 2009 roku każde państwo członkowskie musi przedłożyć Komisji wykaz programów, które przewiduje wprowadzić na podstawie zmienionych przepisów.

(Źródło: UOKiK/KW)