Przewidziane w projekcie ustawy (druk nr 4461) kolejne ułatwienia mają polegać m.in. na:
1. Niewliczaniu zobowiązań z tytułu realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego do długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych;
2. Likwidacji „Monitora Polskiego B”, i tym samym zniesieniu obowiązku ogłaszania w nim sprawozdań finansowych;
3. Skróceniu okresu przedawnienia – z 10 do 5 lat – należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS;
4. Wydłużeniu okresu wykorzystania przez pracownika zaległego urlopu – z 31 marca do 31 lipca roku następnego;
5. Zniesieniu obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawców od BHP w kwestii projektów budowy lub przebudowy obiektów;
6. Wydłużeniu terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości – z 15 stycznia na 31 stycznia każdego roku;
7. Umożliwieniu organizacjom pracodawców i związkom zawodowym występowania do ministra finansów o dokonanie ogólnych interpretacji podatkowych, w przypadku stwierdzenia rozbieżności w zakresie niejednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej;
8. Zmniejszeniu częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji o zapłaconych za niego składkach do ZUS i NFZ – nie będą one przekazywane co miesiąc, ale raz na rok lub - na żądanie pracownika - częściej;
9. Skróceniu okresu przechowywania – z 10 do 5 lat – kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących ww.;
10. Obniżeniu opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Opłata zostanie obniżona z 6713 do 1000 zł;
11. Umożliwieniu stosowania do wyrobów akcyzowych procedur uproszczonych, o których mowa w przepisach prawa celnego.

 Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 21 lipca 2011 r.

www.premier.gov.pl, stan z dnia 21 lipca 2011 r.