Komisja informuje, że spółka Platynowe Inwestycje w nieuzasadniony sposób obniżyła stawki amortyzacyjne w sprawozdaniach finansowych za lata 2010-12, a także "nie dokonała oceny wartości środków trwałych".

KNF podkreśla m.in., że począwszy od sprawozdania finansowego za 2010 rok spółka Platynowe Inwestycje obniżyła stawki "dla wszystkich znaczących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych".

"Począwszy od sprawozdania finansowego za I półrocze roku 2010, stawki amortyzacyjne zostały obniżone w niektórych przypadkach aż do wysokości 1 proc. (z 30 proc.) lub nawet 0,1 proc. (z 5 proc.). W skrajnych przypadkach okres umarzania danego składnika aktywów określono nawet na 1000 lat" - głosi komunikat.

"Informacja o zastosowaniu obniżonych stawek amortyzacyjnych znalazła się po raz pierwszy w sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2010, opublikowanym w dniu 31 sierpnia 2010 r. W I półroczu roku 2010, amortyzacja wyniosła 43 620,56 zł, natomiast gdyby nie dokonano wyżej wymienionych zmian, amortyzacja wyniosłaby 407,4 tys. zł. Zmiana ta znalazła bezpośrednie odzwierciedlenie w wyniku finansowym netto, który byłby ujemny i wyniósłby -66,1 tys. zł, gdyby nie dokonano zmiany, zaś ostatecznie zaprezentowany przez spółkę wynik netto był dodatni i wyniósł 222 734 zł" - czytamy w komunikacie.

KNF dodaje, że opinie z badania sprawozdań finansowych, "dokonane przez trzy niezależne podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych spółki, zawierały zastrzeżenie dotyczące dokonanej zmiany stawek amortyzacyjnych, jako nieuzasadnionej".

Ponadto Komisja stwierdziła, że "spółka nie dokonała oceny utraty wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w skróconym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2011 i 2012".

"Komisja wskazuje, że w przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym ponad wszelką wątpliwość stwierdzono, że we wskazanych powyżej sprawozdaniach finansowych spółka dokonała ujawnień niezgodnych z przepisami ustawy o rachunkowości, co stanowiło naruszenie art. 56 ustawy o ofercie" - głosi komunikat KNF.

W grudniu 2015 r. na wniosek KNF Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła na miesiąc obrót akcjami spółki Platynowe Inwestycje SA. KNF podejrzewała wtedy, że kapitał Platynowych Inwestycji został bezpodstawnie podwyższony 118-krotnie. (PAP)