KNF przypomina, że wyróżnienie zostało ustanowione w 2014 r. w celu propagowania wśród instytucji finansowych mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez nie usług. Po raz pierwszy przyznano także wyróżnienie "Ambasador mediacji na rynku finansowym". Wyróżnieniem została uhonorowana Monika Pawłowska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie "za działania podejmowane na rzecz propagowania idei polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym".

- W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania mediacją, jako metodą rozwiązywania sporów pomiędzy instytucjami finansowymi i ich klientami. Mediacja oznacza znacznie niższe koszty oraz szybszy czas zakończenia sporu w porównaniu z postępowaniem przed sądem powszechnym - czytamy w komunikacie Komisji.

 
Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz>>

Przy okazji KNF poinformowała, że w 2017 r. do Sądu Polubownego przy KNF wpłynęło ponad 2950 wniosków o przeprowadzenie mediacji, z czego w ponad 30 proc. przypadków z wnioskiem o mediację występowała instytucja finansowa. Oznacza to wzrost liczy składanych wniosków o ponad 66 proc. w stosunku do roku poprzedniego.
W 1130 przypadkach obie strony sporu wyraziły chęć rozwiązania sporu w drodze mediacji, co oznacza wzrost o 56 proc. w stosunku do roku poprzedniego.