Co prawda brak w polskim porządku prawnym ustawowej definicji ceny rażąco niskiej, jednak w orzecznictwie i piśmiennictwie wykształcił się pogląd, że ceną rażąco niską jest cena niepokrywająca wydatków wykonawcy związanych z realizacją danego zamówienia, cena nierealna w relacji do cen rynkowych podobnych zamówień, cena niewiarygodna, oderwana od realiów rynkowych. Jednak obserwując w ostatnich miesiącach owe "realia rynkowe" poprzez ceny ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, m.in. tych, co do których spory rozstrzygane były w Izbie, Izba stwierdziła, iż po trwającym w ostatnich latach okresie prosperity w zakresie m.in. usług na pełnienie nadzoru nad realizacją robot budowlanych, nastąpiła korekta rynku, ceny uległy obniżeniu, a przy tym żądane wynagrodzenia poszczególnych wykonawców są tak rozbieżne pomiędzy sobą, a także w stosunku do oszacowanej przez zamawiających wartości zamówienia, że obecnie trudno ustalić, jaka cena jest właśnie tą ceną wiarygodną i prawidłową, a która nie pozwala na realizację zamówienia bez strat.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 listopada 2009 r., KIO/UZP 1449/09

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line