Czytaj: We wtorek Trybunał rozpocznie badanie noweli ustawy o TK>>

25 czerwca 2015 r. – Parlament zakończył pracę nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym (tego dnia Sejm rozpatrzył poprawki Senatu i ustawa trafiła do prezydenta). Ustawa powstała z inicjatywy sędziów TK w stanie spoczynku; jej projekt formalnie złożył w Sejmie prezydent Bronisław Komorowski. Nowa ustawa umożliwiła wybór 5 sędziów TK - następców tych, których kadencje kończą się w 2015 r.

21 lipca - ustawę o TK podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

30 sierpnia - ustawa o TK weszła w życie.

8 października - Sejm poprzedniej kadencji wybrał – przede wszystkim głosami ówczesnej koalicji Po-PSL - pięciu nowych sędziów: Romana Hausera, Krzysztofa Ślebzaka, Andrzeja Jakubeckiego, Bronisława Sitka i Andrzeja Sokalę, którzy mieli być następcami: Marii Gintowt-Jankowicz, Wojciecha Hermelińskiego, Marka Kotlinowskiego (ich 9-letnie kadencje dobiegły końca 6 listopada), Zbigniewa Cieślaka (koniec kadencji 2 grudnia) i Teresy Liszcz (zakończy kadencję 8 grudnia). Wybór ten kwestionowało PiS.

23 października - grupa posłów PiS zaskarżyła do TK ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Kwestionowano m.in. wybór 5 sędziów; podkreślano, że o ile wygaśnięcie kadencji trójki sędziów następuje jeszcze w trakcie ówczesnej kadencji Sejmu, o tyle mandat pozostałej dwójki wygasa w grudniu - a zatem w trakcie kadencji nowego Sejmu.

25 października – odbyły się wybory parlamentarnej, które wygrało PiS większością umożliwiającą ugrupowaniu samodzielne rządzenie.

4 listopada - Trybunał wyznaczył na 25 listopada termin rozpatrzenia wniosku PiS w odniesieniu do trybu wyboru nowych sędziów, a co do reszty wniosku - na 21 grudnia.

6 listopada - zakończyły się kadencje sędziów TK: Marii Gintowt-Jankowicz, Wojciecha Hermelińskiego, Marka Kotlinowskiego; od 7 listopada TK liczy więc 12 sędziów.

10 listopada - PiS wycofało z TK swój wniosek dotyczący ustawy o TK. Rzeczniczka PiS Elżbieta Witek wyjaśniała, że jest on bezzasadny, bo PiS chce nowej ustawy o TK (wobec wycofania wniosku, TK odwołał zapowiadane terminy, ale sprawy dotychczas nie umorzył).

13 listopada - PiS złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o TK. Pierwsza wersja projektu została tego samego dnia wycofana.

17 listopada - PiS złożyło drugą wersję projektu nowelizacji ustawy o TK, zakładającą m.in. możliwość ponownego wyboru 5 sędziów, których kadencje kończą się w 2015 r., a także wygaszenie (po 3 miesiącach od wejścia w życie noweli) kadencji prezesa i wiceprezesa TK.

- Posłowie PO i PSL zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o TK (czerwcową); jak mówili, wniosek jest w treści tożsamy z wnioskiem, jaki wcześniej złożyli, a potem wycofali posłowie PiS.

19 listopada - TK wyznaczył na 3 grudnia termin rozprawy ws. skargi posłów PO i PSL, dotyczącej czerwcowej ustawy o Trybunale.

- Sejm uchwalił nowelizację ustawy o TK, przygotowaną przez PiS i złożoną w Sejmie dwa dni wcześniej.

20 listopada - Senat poparł nowelizację ustawy o TK, autorstwa PiS, nie wprowadzając do niej poprawek; tego samego dnia podpisał ją prezydent Andrzej Duda i została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

23 listopada - posłowie PO złożyli do TK wniosek dotyczący zbadania konstytucyjności nowelizacji ustawy o TK, autorstwa PiS.

- Także Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył tę nowelizację, kwestionując całą ustawę. Jednocześnie RPO przystąpił do postępowania przed TK wszczętego na wniosek posłów PO i PSL, dotyczącego czerwcowej ustawy o TK - w zakresie dotyczącym przepisów pozwalających na powołanie dwóch sędziów TK, na miejsce tych, których kadencja upływa w grudniu.

24 listopada – Krajowa Rada Sądownictwa zaskarżyła do TK nowelę ustawy o Trybunale, autorstwa PiS. KRS skarży tryb uchwalenia tej noweli; według KRS niekonstytucyjne jest to, że Rada nie mogła przedstawić swojej opinii do projektu.

- TK wyznaczył na 9 grudnia termin zbadania wniosku posłów PO ws. noweli ustawy o TK; ma być badany łącznie ze skargami RPO i KRS.

25 listopada - klub PiS złożył projekty pięciu uchwał o stwierdzeniu braku mocy prawnej wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 8 października. Późną nocą Sejm przyjął uchwały. Dokonał też zmiany w swym regulaminie - pozwalającej marszałkowi Sejmu na ustalenie terminu na składanie wniosków ws. kandydatur na sędziów TK w przypadkach nieopisanych dotychczas w regulaminie.

26 listopada – Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów ustaliły, że posiedzeniu w dniach 2-3 grudnia Sejm wybierze pięciu sędziów TK (na podstawie ustawy o TK z czerwca oraz przy wykorzystaniu zmiany w regulaminie izby; listopadowa nowela, autorstwa PiS, wejdzie w życie 5 grudnia).

30 listopada - I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o TK z czerwca i jej listopadową nowelizację.

Dowiedz się więcej z książki
Polskie prawo konstytucyjne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

1 grudnia - prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami klubów parlamentarnych ws. sytuacji wokół TK. Po tym spotkaniu szefowa prezydenckiej kancelarii Małgorzata Sadurska powiedziała: po zapoznaniu się z opiniami szefów klubów parlamentarnych i analizując ekspertyzy prawne, prezydent dokona rzetelnej oceny sytuacji.

- Trybunał Konstytucyjny wystąpił do Sejmu o powstrzymanie się od wyboru nowych sędziów TK do czasu wydania przez niego wyroków w sprawach ustawy o TK (3 grudnia) i jej nowelizacji (9 grudnia). 11 sędziów wydało postanowienie "co do zabezpieczenia wniosku" grupy posłów, którzy zaskarżyli ustawę o TK oraz nowelizację tej ustawy. Trybunał zastosował przepisy Kodeksu postępowania cywilnego umożliwiające zabezpieczenie danego roszczenia do czasu wyroku w danej sprawie.

- Prezes TK Andrzej Rzepliński poinformował, że on, wiceprezes TK Stanisław Biernat i sędzia Piotr Tuleja zwrócili się do TK o wyłączenie z udziału w rozprawie 3 grudnia. Trybunał wydał postanowienie o wyłączeniu. Wnosił o to także marszałek Sejmu Marek Kuchciński). W związku z wyłączeniem trzech sędziów, postanowiono, że 3 grudnia TK zbierze się w składzie pięcioosobowym, a nie - jak wcześniej zapowiadano - w pełnym.

- PiS zgłosił kandydatów na sędziów TK: Julię Przyłębską, Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego, Mariusza Muszyńskiego, Piotra Pszczółkowskiego. Wieczorem sejmowa komisja sprawiedliwości zarekomendowała Sejmowi ich wybór.

2 grudnia - skończyła się kadencja sędziego TK Zbigniewa Cieślaka.

- Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że wystąpi o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego. Według niego wypowiedzi Rzeplińskiego kwalifikują się do takiego postępowania, bo są stronnicze.

- Wieczorem Sejm wybrał Julię Przyłębską, Henryka Ciocha, Lecha Morawskiego, Mariusza Muszyńskiego, Piotra Pszczółkowskiego na sędziów Trybunału.

3 grudnia - rano Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Andrzej Duda odebrał ślubowanie od czterech nowo wybranych sędziów TK. Ślubowanie złożyli: Henryk Cioch, Lech Morawski, Mariusz Muszyński i Piotr Pszczółkowski. Prezydent zapowiedział, że odbierze ślubowanie od Julii Przyłębskiej po upływie kadencji (8 grudnia) sędzi Teresy Liszcz, którą zastąpi ona w Trybunale Konstytucyjnym.

- Pięciosobowy skład TK po zbadaniu - na wniosek PO i PSL, do którego przyłączył się RPO - czerwcowej ustawy o TK, uznał, że poprzedni Sejm wybrał dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sposób niezgodny z konstytucją (w miejsce tych, których kadencja kończy się w grudniu); wybór pozostałej trójki (w miejsce tych, których kadencja skończyła się w listopadzie) był z nią zgodny. Sędziowie uznali też, że obowiązkiem prezydenta jest niezwłoczne odebranie ślubowania od sędziego TK wybranego przez Sejm.

4 grudnia - TK podał, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński i wiceprezes Stanisław Biernat zostali wyłączeni ze składu TK, który 9 grudnia rozpatrzy konstytucyjność nowelizacji ustawy o Trybunale, autorstwa PiS.

Posłowie PO zaskarżyli do TK uchwały Sejmu z 25 listopada, które stwierdzały brak mocy prawnej wyboru 5 sędziów TK przez poprzedni Sejm 8 października, oraz uchwały z 2 grudnia - o wyborze 5 nowych sędziów TK.

5 grudnia – weszła w życie nowelizacja ustawy o TK, autorstwa PiS; stanowi, że kadencja sędziego TK rozpoczyna się w dniu złożenia ślubowania wobec prezydenta RP - co następuje w 30 dni od dnia wyboru. Przyjęto także, że 3 miesiące od wejścia zmian w życie, wygaszone będą kadencje Andrzeja Rzeplińskiego i Stanisława Biernata jako prezesa i wiceprezesa TK. Prezesa TK prezydent RP będzie powoływać na trzy lata kadencji, spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne TK. Nowela miała też umożliwić wybór 5 sędziów TK.

8 grudnia - zakończyła się kadencja sędzi TK Teresy Liszcz.

9 grudnia - prezydent odebrał ślubowanie od sędzi TK Julii Przyłębskiej.

Pięcioosobowy skład TK jednogłośnie orzekł niekonstytucyjność części zapisów listopadowej nowelizacji ustawy o TK, autorstwa PiS: o możliwości ponownego wyboru sędziów w miejsce wybranych 8 października, a mających zastąpić tych, których kadencja wygasała 6 listopada 2015 r.; o tym że osoba wybrana na sędziego TK składa w ciągu 30 dni ślubowanie wobec prezydenta RP; o tym, że ślubowanie zaczyna kadencję sędziego; o wygaszeniu kadencji obecnego prezesa i wiceprezesa TK oraz o możliwości dwukrotnego powołania na prezesa TK.

10 grudnia - szefowa KPRM Beata Kempa napisała w liście do prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego, że publikacja wyroku TK z 3 grudnia jest wstrzymana w związku z wątpliwościami, czy w sprawie orzekał właściwy skład TK i zwróciła się do niego o zajęcie stanowiska.

Trybunał Konstytucyjny zaczął procedurę zmierzającą do zbadania konstytucyjności uchwał Sejmu z 2 grudnia o wyborze 5 nowych sędziów TK, które zaskarżyła PO.

11 grudnia - Rzepliński w piśmie do premier Beaty Szydło napisał, że ogłaszanie wyroków TK jest obowiązkiem konstytucyjnym i podlega wykonaniu niezwłocznie i że ponawia zarządzenie o niezwłocznym ogłoszeniu wyroku TK z 3 grudnia.

Rzeczniczka rządu Elżbieta Witek poinformowała, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia ws. ustawy o TK będzie publikowany.

PO i Nowoczesna złożyły doniesienia do prokuratury o "przestępstwie urzędniczym", jakim ma być wstrzymanie publikacji wyroku.

12 grudnia - przed siedzibą TK odbyła się wielotysięczna manifestacja Komitetu Obrony Demokracji, liderów PO, PSL, Nowoczesnej i lewicy pod hasłem "Obywatele dla demokracji". Potem odbyło się jeszcze kilka demosntracji KOD, m.in. "w obronie demokracji i TK".

14 grudnia - poseł PiS Jacek Sasin zapowiedział, że PiS przygotowuje kolejną nowelizację ustawy o TK, m.in. o obowiązku rozpatrywania spraw przez TK w pełnym składzie.

15 grudnia - Na stronie internetowej Sejmu ogłoszono projekt nowelizacji autorstwa PiS: TK ma co do zasady ma orzekać w pełnym składzie, liczącym co najmniej 13 na 15 sędziów; orzeczenia mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie jak dotychczas zwykłą większością. PiS mówi o "chęci przecięcia sytuacji, w której ważna instytucja państwa jest sparaliżowana i w ogniu sporów politycznych". Według opozycji projekt PiS sparaliżuje Trybunał.

Premier Beata Szydło powiedziała, że orzeczenie TK z 3 grudnia zostanie opublikowane w terminie.

16 grudnia - W Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia w sprawie ustawy o TK z czerwca 2015 r.

17 grudnia - Sejm przeprowadził I czytanie projektu noweli ustawy o TK autorstwa PiS. Wnioski PO i Nowoczesnej o jego odrzucenie nie uzyskały większości, trafił on do komisji.

Wobec "niedopuszczalności wyrokowania" prokurator generalny chce umorzenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym ws. wniosku posłów PO dotyczących uchwał Sejmu o nieważności wyboru w październiku 5 sędziów TK i o wyborze w grudniu 5 osób na miejsca "unieważnione" - takie stanowisko wysłała prokuratura do TK.

18 grudnia - W Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 grudnia, który uznał niekonstytucyjność pięciu zapisów nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS z listopada 2015 r.

Krajowa Rada Sądownictwa jednogłośnie zaopiniowała negatywnie projekt nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS. Zdaniem Rady projekt m.in. "nie spełnia podstawowych gwarancji dobrej legislacji".

Klub Kukiz'15 złożył w Sejmie projekt ustawy o zmianie konstytucji dotyczący TK; zakłada on m.in., że wygasną kadencje wszystkich sędziów TK, a nowi wybrani zostaną na zasadach określonych m.in. w konstytucji po dokonaniu w niej proponowanych zmian. Kadencja dotychczasowych sędziów TK miałaby wygasnąć w 60 dniu od dnia wejścia w życie ustawy.

21 grudnia - po 12 godzinach burzliwych obrad sejmowa komisja postanowiła zarekomendować Sejmowi projekt noweli autorstwa PiS. PO i Nowoczesna krytykowały go jako niekonstytucyjny.

22 grudnia - Sejm uchwalił nowelizację ustawy o TK autorstwa PiS, zgodnie z którą ma on orzekać co do zasady w pełnym składzie - 13 sędziów; orzeczenia pełnego składu będą zapadać większością 2/3 głosów. Terminy rozpatrywania wniosków wyznaczane będą w kolejności wpływu.

23 grudnia - złożenie "chroniącego ustrój" obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o TK zapowiedział lider Komitetu Obrony Demokracji Mateusz Kijowski. Projekt zakłada m.in. wybieranie sędziów przez Sejm większością 2/3 głosów oraz poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów.

TK poinformował, że 12 stycznia odbędzie się rozprawa ws. zaskarżonych uchwał Sejmu dotyczących wyboru w grudniu sędziów TK oraz unieważniających październikowy wybór sędziów. Wniosek w tej sprawie złożyli do TK posłowie PO.

PO złożyła do TK wniosek o tzw. zabezpieczenie - by nowelizacja ustawy o TK nie weszła w życie, dopóki Trybunał nie wyda orzeczenia w sprawie.

Zmiany w ustawie o TK nadają się do odrzucenia w całości - napisało Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" w swojej uchwale.

Senackie komisje wniosły, aby izba przyjęła bez poprawek nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS, którą 22 grudnia uchwalił Sejm.

Wiceszef KE Frans Timmermans - w liście wysłanym do szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego i ministra sprawiedliwości - zwrócił się o informacje ws. reformy Trybunału Konstytucyjnego oraz wezwał do nieprzyjmowania nowelizacji ustawy o Trybunale.

24 grudnia - Po godz. 3 w nocy Senat przyjął bez poprawek tę nowelizację.

RPO i HFPC zwróciły się do prezydenta o wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o TK.

MSZ poinformowało, że minister Witold Waszczykowski zwrócił się do Komisji Weneckiej - organu doradczego Rady Europy - z prośbą o opinię na temat rozwiązań prawnych zawartych w nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

28 grudnia - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację. Ocenił, że "przyczynia się ona do wzmocnienia pozycji TK".

Tego samego dnia została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw i - z uwagi na brak vacatio legis - z chwilą opublikowania weszła w życie.

Sejm wniósł o umorzenie w Trybunale Konstytucyjnym postępowania ws. jego uchwał o wyborze 5 sędziów TK oraz unieważniających wybór sędziów przez Izbę minionej kadencji. Według Sejmu Trybunał nie może oceniać tych uchwał.

29 grudnia - PO zaskarżyła do TK nowelizację ustawy o Trybunale; wniosła o uznanie za niezgodną z konstytucją całej zmiany.

Także I Prezes Sądu Najwyższego zaskarżyła tę nowelizację. Wniosła, by Trybunał orzekał w tej sprawie na podstawie ustawy o TK w brzmieniu sprzed tej nowelizacji.

30 grudnia - Trybunał Konstytucyjny połączył do wspólnego rozpoznania skargi posłów PO i pierwszej prezes Sądu Najwyższego na grudniową nowelizację ustawy o TK autorstwa PiS. Prezes TK Andrzej Rzepliński wyznaczył do niej pełny, 10-osobowy skład złożony ze "starych" sędziów.

31 grudnia - posłowie Nowoczesnej i PSL zaskarżyli w TK nowelizację ustawy o Trybunale.

8 stycznia - Trybunał Konstytucyjny odwołał zaplanowaną na 12 stycznia rozprawę, na której miał badać 10 uchwał obecnego Sejmu: o unieważnieniu wyboru w październiku 2015 r. przez poprzedni Sejm 5 sędziów TK oraz o powołaniu w grudniu 5 nowych osób w ich miejsce.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył w Trybunale Konstytucyjnym grudniową nowelizację ustawy o TK.

11 stycznia 2016 - Trybunał Konstytucyjny poinformował o umorzeniu sprawy uchwał Sejmu: o unieważnieniu wyboru w październiku 2015 r. przez poprzedni Sejm 5 sędziów TK oraz o powołaniu w grudniu 5 nowych osób w ich miejsce.

12 stycznia - prezes TK Andrzej Rzepliński poinformował, że włączył do grupy sędziów orzekających dwoje sędziów wybranych przez Sejm 2 grudnia - Julię Przyłębską i Piotra Pszczółkowskiego.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro napisał do wiceszefa KE Fransa Timmermansa, że jego list ws. zmian w TK odebrał jako "próbę nacisku na demokratycznie wybrany parlament i rząd". Troską polskiego rządu jest zapewnienie właściwego funkcjonowania TK i jego pluralizmu - podkreślił.

14 stycznia - Trybunał Konstytucyjny w 12-osobowym składzie zdecydował, że rozpozna podczas rozprawy nowelizację ustawy o TK, autorstwa PiS.

15 stycznia - Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o zaskarżeniu w Trybunale Konstytucyjnym nowelizacji ustawy o TK.

19 stycznia - Premier Beata Szydło powiedziała podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim, że Trybunał Konstytucyjny ma się w Polsce bardzo dobrze, pracuje, nic złego się nie dzieje; wprowadzone przez nas zmiany w ustawie o TK są zgodne z obowiązującymi w Europie standardami - zapewniła.

21 stycznia - Premier Szydło na spotkaniu z szefami klubów złożyła propozycję ws. wyboru sędziów TK. Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem ośmiu na 15 sędziów TK wskazywałaby opozycja. Pomysł PiS odrzuciły kluby PO, Nowoczesna i PSL. Platforma zapowiedziała ponadto, że jeśli PiS nie uporządkuje sprawy Trybunału, i prezydent Andrzej Duda przyjmie ślubowanie od trzech sędziów wybranych przez poprzedni Sejm, to przygotuje projekt rezolucji dla PE o sytuacji w Polsce.

2 lutego - Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że konstytucja mówi jasno, że sędziów w TK jest 15, więc zaprzysiężenie jeszcze trzech byłoby jej złamaniem. Powiedział, że obecnie "w tej sprawie wszystko w zasadzie" zależy od parlamentu; a opozycji nie zależy na kompromisie.

8-9 lutego - wizytę w Polsce złożyła delegacja Komisji Weneckiej, organ doradczy Rady Europy. Tematem rozmów z władzami i organizacjami pozarządowymi były zmiany w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Wizyta miała posłużyć do sporządzenia opinii ws. nowelizacji.

11 lutego - nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS jest niekonstytucyjna w 16 punktach - uznał prokurator generalny w opinii dla TK.

12 lutego - TK poinformował, że 8 i 9 marca zbada nowelizację ustawy o TK autorstwa PiS - zaskarżoną przez posłów PO, PSL i Nowoczesnej, a także przez I prezes Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajową Radę Sądownictwa.

27 lutego - HFPC i Krajowa Rada Radców Prawnych zgłosiły do TK opinie w sprawie noweli ustawy o Trybunale. Ich zdaniem nowela obarczona jest poważnymi wadami, zaś pospieszność uchwalenia tych zmian miała wpływ na szereg uchybień.

Rzecznik rządu Rafał Bochenek potwierdził wpłynięcie projektu opinii Komisji Weneckiej w sprawie Polski. Zapowiedział złożenie uwag i zastrzeżeń do dokumentu.

29 lutego - Projekt opinii Komisji Weneckiej, datowany na 26 lutego, opublikowała "Gazeta Wyborcza". Komisja w konkluzjach wzywa wszystkie organy państwa do pełnego poszanowania i wprowadzenia w życie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Przyjmuje też z uznaniem fakt, że wszyscy polscy rozmówcy wyrażali przywiązanie do Trybunału jako gwaranta nadrzędności konstytucji w Polsce. Jednak dopóki sytuacja kryzysu konstytucyjnego odnoszącego się do TK pozostaje nierozwiązana i dopóki Trybunał nie może wykonywać pracy w skuteczny sposób, zagrożone są nie tylko rządy prawa, ale także demokracja i prawa człowieka - stwierdzono.

2 marca - MSZ wystąpiło do sekretarza generalnego Rady Europy o przełożenia terminu wydania opinii przez Komisję Wenecką w sprawie zmian dotyczących TK.

3 marca - Biuro Komisji Weneckiej poinformowało, że nie odłoży przyjęcia opinii na temat zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym w Polsce. Uchwalenie opinii nastąpi na najbliższej sesji plenarnej KW, w dniach 11-12 marca.

8-9 marca - TK zbada grudniową nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.(PAP)