Ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców wprowadziła od 1 stycznia 2012 r. możliwość składania do Ministra Finansów wniosku o wydanie interpretacji ogólnej w przypadku niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. Nr 296, poz. 1756) określa wzór wniosku o wydanie interpretacji ogólnej (ORG-OG) oraz wzór załącznika ORD-OG/A, który należy wypełnić w przypadku, gdy obszerność przedstawionego zagadnienia lub wskazania przepisów prawa podatkowego wymagających wydania interpretacji ogólnej, a także wskazania niejednolitego stosowania przepisów podatkowych, nie pozwalają na opisanie ich w formularzu wniosku.

Określony został także sposób uiszczenia opłaty od wniosku o wydanie interpretacji ogólnej. Opłatę uiszcza się na rachunek organu upoważnionego do wydawania w pierwszej instancji postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej, do którego składany jest wniosek albo gotówką w kasie organu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami (Dz. U. Nr 296, poz. 1757), wnioski o wydanie interpretacji ogólnej kierowane będą do Dyrektorów Izb Skarbowych według kryterium podziału na poszczególne podatki.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych właściwy będzie Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku akcyzowego i ekologicznego - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, a podatku od towarów i usług - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podatkiem od spadków i darowizn oraz przepisami Ordynacji podatkowej zajmować się będzie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, a pozostałymi przepisami z zakresu prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.

Taka specjalizacja poszczególnych izb skarbowych ma zapewnić realizację powierzonych zadań na możliwie najwyższym poziomie.

W ramach upoważnienia dyrektorzy izb skarbowych będą mogli wydawać, jako organ pierwszej instancji, postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji w przypadku, gdy ze wstępnej analizy wniosków wynikać będzie, że nie są spełnione ustawowe przesłanki do wydania interpretacji. W kompetencji Ministra Finansów pozostawione będą czynności związane z dalszymi etapami postępowania.

Rozwiązanie takie ma umożliwić jak najbardziej efektywną realizację obowiązków związanych z obsługą wniosków, wpływając przy tym pozytywnie na ekonomikę postępowania. Umożliwi to także wykorzystanie zaplecza organizacyjnego i technicznego posiadanego przez działające w ramach struktur izb skarbowych Biura Krajowej Informacji Podatkowej, a także bogatej wiedzy i doświadczenia pracowników Biur KIP zdobytego przy wydawaniu interpretacji indywidualnych.

Rozporządzenie zawiera także upoważnienie dla wymienionych wyżej Dyrektorów Izb Skarbowych do występowania z pisemnym żądaniem do organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej o przekazanie akt dotyczących wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji ogólnej decyzji, postanowień oraz interpretacji indywidualnych, niezbędnych dla oceny, czy zaistniały ustawowe przesłanki do wydania interpretacji ogólnej.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line