Wprowadzone zmiany można co do zasady podzielić na regulacje dotyczące wykorzystania komunikacji elektronicznej na użytek ubiegania się o stanowisko sędziowskie oraz zmierzające do skrócenia, a często zakreślenia terminów do danych czynności podejmowanych w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim.
Czytaj: Wiadomo co ma zawierać karta zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie>>>
Zmiany dotyczące wykorzystania komunikacji elektronicznej polegają na zastąpieniu dokumentów w postaci pisemnej (papierowej) dokumentami elektronicznymi, a w przypadku gdy dokumenty w oryginale mają postać pisemną przewiduje się działania służące przekonwertowaniu takich dokumentów na postać elektroniczną. Zmiany dotyczą zarówno etapu postępowania przed prezesem właściwego sądu, jak również etapu postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa. Ponadto fundamentalną zmianą jest ograniczenie możliwości równoczesnego zgłaszania kandydatur na więcej niż jedno obwieszczone stanowisko sędziowskie do czasu zakończenia procedury wynikającej z pierwszego zgłoszenia.
Czytaj: Sędziowskie wakaty można będzie obsadzać szybciej>>>
 

Źródło: www.rcl.gov.pl