Problem ten był zresztą Ministerstwu Sprawiedliwości znany również z interpelacji poselskich - twierdza sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Pomimo to przy budowie nowego systemu Krajowego Rejestru Sądowego, Ministerstwo Sprawiedliwości nie uznało za potrzebne wprowadzenia elektronicznej wymiany danych między podlegającymi mu Krajowymi Rejestrami: Sądowym i Karnym. Gdyby to uczyniono, do całej opisywanej sprawy Amber Gold by w ogóle nie doszło.
Skoro obecnie Minister Sprawiedliwości poszukuje winnych zaniedbań, oczekiwać należy, że poszuka ich w Ministerstwie Sprawiedliwości, zamiast ograniczać się do szukania ich wyłącznie w sądach, które na treść wadliwych przepisów najmniejszego wpływu nie mają, a opinii sędziów się nie uwzględnia.
Stowarzyszenie stwierdza, że konieczne są zmiany prawne pozwalające sądowi rejestrowemu na każdorazową weryfikację danych w KRK w odpowiednim zakresie. Dotyczy to w przypadku spółek kapitałowych informacji o skazaniach za przestępstwa wymienione w art. 18 k.s.h. ale również o orzeczeniu środków karnych z art. 39 pkt 2 k.k., a w przypadku organizacji pożytku publicznego - skazań za przestępstwa wymienione w art. 20 ust. 1 lit. b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zmiany takie powinny polegać na wprowadzeniu przepisu przewidującego weryfikację danych o karalności przed wpisem do KRS w taki sam sposób, w jaki sprawdza się PESEL lub REGON. KRS powinien uzyskiwać systemową informację, czy osoba mająca być wpisana do KRS nie jest wpisana do KRK z określonej przyczyny.
Należy się również liczyć z sytuacją, w której już po dokonaniu wpisu do KRS wpisana osoba zostanie skazana lub wpisana do KRK z racji skazania wcześniejszego. Wówczas właściwy sąd rejestrowy musi otrzymywać informację, że osoba zasiadająca we władzach spółki czy organizacji została wpisana do rejestru karnego jako taka, której we władzach takich jednostek zasiadać nie wolno. Taki sam system powinien zostać zastosowany również w celu wpisywania do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych osób, wobec których sądy upadłościowe orzekły zakazy przewidziane prawem upadłościowym - postulują sędziowie.

Źródło:SSP  Iustitia