Projekt przewiduje nowe unormowania dotyczące tzw. urządzeń przesyłowych. Chodzi o urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej, urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, a także urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, tras tramwajowych, transportu liniowego, linii trolejbusowych oraz inne.

Najważniejsza zmiana polega na doprecyzowaniu przepisów, że o własności urządzeń przesyłowych przesądzi to, kto poniósł koszty ich budowy. Koszty budowy takich urządzeń mogą być poniesione przez: przedsiębiorcę przesyłowego (np. wodociągowo-kanalizacyjnego), właściciela nieruchomości lub inną osobę.
•    Jeśli koszty budowy urządzeń przesyłowych poniósł przedsiębiorca, to będą one jego własnością, także po trwałym połączeniu ich z cudzą nieruchomością, a przed przyłączeniem do własnej sieci.
•    Gdy koszty budowy urządzeń przesyłowych zostaną poniesione przez właściciela nieruchomości (z którą trwale je połączono), to może on żądać od przedsiębiorcy nabycia do nich praw własności (chyba że na podstawie umowy strony określiły inny tytuł prawny do korzystania z tych urządzeń przedsiębiorcę, np. użytkowanie, najem lub leasing).
•    W sytuacji, gdy koszty budowy urządzeń przesyłowych poniosła inna osoba (niż przedsiębiorca przesyłowy lub właściciel nieruchomości), to może ona na podstawie umowy przenieść ich własność na przedsiębiorcę lub na drodze sądowej żądać od przedsiębiorcy zawarcia takiej umowy za odpowiednim wynagrodzeniem. Strony mogą też ustalić inny tytuł prawny do korzystania z tych urządzeń przez przedsiębiorcę.

W projekcie nowelizacji zaproponowano także odrębną regulację w odniesieniu do budynków i budowli, które służą wyłącznie do korzystania z urządzeń przesyłowych.