Rolę aranżera dla programu pełni Commerzbank AG, zaś dealerami są Commerzbank AG, Erste Group Bank AG, J.P. Morgan, Landesbank Baden-Württemberg i Société Générale Corporate & Investment Banking.

Program ustanowiony przez mBank Hipoteczny S.A. jest drugim międzynarodowym programem emisji hipotecznych listów zastawnych zrealizowanym przez polski bank hipoteczny.

W dniu 6 lipca 2017 roku Luksemburska Komisja Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony w związku z dopuszczeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg) listów zastawnych emitowanych na podstawie międzynarodowego programu emisji hipotecznych listów zastawnych do maksymalnej kwoty 3 miliardów Euro (lub odpowiednika tej kwoty w innych walutach). Minimalna wartość nominalna jednego listu zastawnego wynosi 100 tysięcy Euro. Agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała programowi rating A (z perspektywą pozytywną).

mBank Hipoteczny S.A., obecny na polskim rynku od 1999 roku, jest największym bankiem hipotecznym w Polsce co do wysokości aktywów oraz pierwszym polskim bankiem hipotecznym, który dokonał emisji listów zastawnych. Odgrywa wiodącą rolę na rynku finansowania nieruchomości oraz emisji listów zastawnych. mBank Hipoteczny S.A. finansuje inwestycje komercyjne na rynku nieruchomości, w tym budynki biurowe, centra i obiekty handlowe, hotele, powierzchnie magazynowe, logistyczne, osiedla mieszkań i domów. W segmencie detalicznym mBank Hipoteczny S.A. udziela kredytów hipotecznych dla osób fizycznych, oferowanych we współpracy z mBankiem S.A. Ofertę kredytową banku uzupełniają analizy rynku i usługi doradcze, adresowane do inwestorów i podmiotów działających w branży nieruchomości komercyjnych. Listy zastawne emitowane przez mBank Hipoteczny S.A. stanowią podstawowe źródło refinansowania jego działalności. Łączna wartość nominalna wyemitowanych przez mBank Hipoteczny S.A. listów zastawnych, znajdujących się obecnie w obrocie wynosi blisko 5,2 mld zł (na dzień 30 czerwca 2017).

Listy zastawne (ang. Covered Bonds) to dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki hipoteczne, zgodnie z ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych z 29 sierpnia 1997 r. w oparciu o wierzytelności zabezpieczone hipoteką wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu, przez co uznawane są za jedne z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych na rynku kapitałowym. W warunkach emisji stanowiących podstawę emisji listów zastawnych emitent zobowiązuje się wobec posiadacza listów zastawnych do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych. Świadczenia takie polegają na wypłacie odsetek (jeśli są przewidziane) i wykupie listów zastawnych w sposób i w terminie określonym w warunkach emisji.

mBankowi Hipotecznemu S.A. jako emitentowi doradzała kancelaria Hogan Lovells. Ze strony warszawskiego biura Hogan Lovells transakcję w zakresie prawa polskiego nadzorował radca prawny Piotr Zawiślak, partner prowadzący praktykę rynków kapitałowych, zaś za bieżące doradztwo prawne odpowiadał prawnik Artur Bilski. W doradztwo z zakresu polskiego prawa podatkowego zaangażowani byli radca prawny Andrzej Dębiec, partner prowadzący praktykę prawa podatkowego oraz radca prawny Zbigniew Marczyk, counsel. Za kwestie prawa angielskiego odpowiedzialni byli partner Julian Craughan, counsel Marc Mouton oraz associate Victoria Hewitson z biura Hogan Lovells w Londynie.