Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami umożliwi żądanie zwrotu przez poprzedniego właściciela wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu - również w sytuacji, gdy wywłaszczenie nastąpiło na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Przepis ten pozwalał na wywłaszczenie nieruchomości już uprzednio zajętych i wykorzystywanych w jakiś celu, bez uprzedniego przeniesienia własności owej nieruchomości.
Zdaniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nowelizacja tylko jednego przepisu, tj. art.216 ustawy o gospodarce nieruchomościami  nie zmieni sytuacji spadkobierców właścicieli nieruchomości. Dlatego, że według art. 137 tej ustawy nieruchomość nie będzie zbędna na cel wywłaszczenia. Zdaniem Ministerstwa należałoby określić precyzyjnie  także kryteria, według których ocenia się, czy nieruchomość była zbędna dla celów wywłaszczenia.
Podsekretarz stanu Piotr Styczeń uważa, że należałoby dopracować zmianę przepisów i deklaruje chęć współpracy z Senatem w tej sprawie.

Źródło: Senat RP