Zdaniem TS, zawieranie takich umów może być uzasadnione wyłącznie koniecznością zaspokojenia tymczasowego zapotrzebowania na personel.

Trybunał przyznał, że czasowe zastąpienie pracownika w celu zaspokojenia tymczasowego zapotrzebowania pracodawcy na personel może stanowić obiektywny powód. Uznał on natomiast, że umowy o pracę na czas określony nie mogą być ponownie zawierane do celów stałego i długookresowego wykonywania zadań należących do zwykłego zakresu działalności zwyczajnego personelu szpitalnego. Obiektywny powód musi zatem konkretnie uzasadniać konieczność zaspokojenia tymczasowego zapotrzebowania, a nie stałych potrzeb. Więcej>>