Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne rozszerza krąg instytucji, które w myśl nowych przepisów będą m.in. zobowiązane do kontaktowania się z obywatelem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oprócz wymienionych dotychczas organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, zoz-ów do ustawy zostały wpisane także m.in. sądy administracyjne, Trybunał Konstytucyjny, NIK i Krajowe Biuro Wyborcze.
Nowe przepisy zakładają połączenie ze sobą czterech instrukcji kancelaryjnych w celu ustalenia jednolitych podstaw prawnych dla zarządzania dokumentem elektronicznym (i danymi) w różnych rodzajach spraw. Ponadto wprowadzają podstawy prawne dla działania Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej i ustawową podstawę dla stworzenia centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.
Jak przypomina Serwis Samorządowy PAP,
MSWiA wyjaśniało po przyjęciu nowelizacji, że ustawa rozstrzyga także kontrowersje związane z wielorakimi sposobami identyfikacji działań użytkownika systemów teleinformatycznych e-administracji. Zapisano w niej m.in., że podstawową formą identyfikacji użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty publiczne jest kwalifikowany certyfikat lub profil zaufany ePUAP.
Wiele zmian dotyczyło kodeksu postępowania administracyjnego. Chodzi m.in. o nałożenie na urzędy obowiązku wysyłania pism drogą elektroniczną, jeżeli strona się o to zwróciła lub wyraziła zgodę, a także rozszerzenie kręgu adresatów pism doręczanych środkami komunikacji elektronicznej na innych uczestników postępowania niż strona.
Wśród najważniejszych rozwiązań MSWiA wymienia także rezygnację z warunku opatrzenia podania „bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu”, stworzenie podstaw prawnych do zapewnienia online dostępu strony do pism w postaci dokumentu elektronicznego, wprowadzenie możliwości doręczenia decyzji administracyjnej środkami komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenie zakazu żądania przez organ zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, które są znane lub możliwe do ustalenia na podstawie prowadzonych przez podmiot rejestrów bądź też wymiany z innymi podmiotami.

Zmiany w Ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zaczną obowiązywać 17 czerwca.