Projekt nowelizacji dostosowuje ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 2010 r.
Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych polegają na ustanowieniu jednakowych zasad ochrony praw majątkowych płatników składek i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwestii dochodzenia roszczeń z tytułu składek ubezpieczeniowych. Nowe przepisy są wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 2010 r. W związku z tym w projekcie ustawy zmieniono artykuł 24.
Zgodnie z nową propozycją, nienależnie opłacone składki będą ulegały przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o kwocie nienależnie opłaconych składek. W przypadku braku zawiadomienia, będzie się liczył dzień opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez płatnika. |
Przyjmuje się, że bieg tych terminów będzie zawieszony w momencie wydania przez ZUS decyzji w sprawie nienależnie pobranych składek (od dnia wszczęcia postępowania do dnia uprawomocnienia się decyzji). Zawieszenie terminu przedawnienia będzie następować także w przypadku, gdy wydanie decyzji w sprawie nienależnie opłaconych składek będzie uzależnione od opinii, którą wyda inny organ lub sąd. Zawieszenie ma trwać do dnia, w którym decyzja innego organu lub sądu stanie się prawomocna, nie dłużej jednak niż 2 lata.
Ponadto zawieszenie przedawnienia dotyczyłoby również sytuacji związanej ze śmiercią spadkodawcy - obejmowałoby okres od dnia jego śmierci do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu dotyczącego nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Okres ten nie może jednak przekroczyć 2 lat.
Zmieniono również przepis, zakwestionowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich jako niezgodny z Konstytucją RP, dotyczący możliwości odwołania inspektora kontroli ZUS z powodu posiadania przez tę osobę praw do emerytury lub renty. Również Trybunał Konstytucyjny uznał, że rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, który nabył prawa do emerytury jest sprzeczne z wyrażoną w konstytucji zasadą równości wobec prawa i niedyskryminacji.
Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dotyczą wprowadzenia możliwości realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych we wszystkich placówkach medycznych, które mają podpisaną umowę z NFZ. Do tej pory nie było to możliwe. Osoby poszkodowane miały z tego powodu utrudniony dostęp do tych świadczeń, co wydłużało proces leczenia. Rozliczanie kosztów tych świadczeń, niepodlegających finansowaniu ze środków NFZ, a pokrywanych z ubezpieczenia wypadkowego, następować ma bezpośrednio między ZUS a placówką medyczną, która udzieliła świadczenia.