Służyć ma temu ma m.in. wprowadzenie w samorządzie rzecznika dyscyplinarnego, który będzie prowadził dochodzenie dyscyplinarne i występował w charakterze oskarżyciela przed komisją dyscyplinarną, czyli w pierwszej instancji. Powoływał go będzie na cztery lata minister sprawiedliwości spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Komorniczą. Dotychczas, inaczej niż w innych korporacjach, komornicy nie mieli takiego oskarżyciela.
Kadencja rzecznika dyscyplinarnego ma trwać cztery lata, licząc od dnia powołania. Ponadto w nowelizacji szczegółowo określono zasady wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego z udziałem rzecznika oraz uregulowano instytucję przerwania biegu przedawnienia dyscyplinarnego.
Według zapisów nowelizacji rzecznika dyscyplinarnego powołuje minister sprawiedliwości, spośród trzech kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Komorniczą. Jak poinformował resort sprawiedliwości trzy kandydatury KRK wpłynęły do MS w początkach stycznia, zaś decyzja ministra dotycząca powołania rzecznika zapadnie "bez zbędnej zwłoki".

Postępowania dyscyplinarne wobec komorników mają przebiegać sprawniej. Nowa ustawa ogranicza możliwość odraczania rozpraw do 30 dni. Rozprawa przed komisją dyscyplinarną ma odbywać się bez względu na niestawiennictwo stron, chyba że nieobecność usprawiedliwi zaświadczenie lekarza sądowego. Drugą instancją w tych sprawach będzie sąd okręgowy właściwy dla kancelarii komornika. Jego orzeczenie będzie ostateczne, ponieważ ustawa nie przewiduje kasacji.
Nowelizacja reguluje również m.in. kwestię kosztów postępowań dyscyplinarnych oraz wydłużenia okresu przedawnienia karalności występków dyscyplinarnych. W końcu prac legislacyjnych doprecyzowano, że bieg przedawnienia dyscyplinarnego będzie przerywała wyłącznie każda czynność procesowa rzecznika dyscyplinarnego. Wyeliminowano więc sytuacje, kiedy bieg ten miałoby przerywać przeprowadzenie przez rzecznika dyscyplinarnego czynności o charakterze technicznym - np. żądanie okazania akt. (ks/pap)
Treść ustawy>>>
 

Dowiedz się więcej z książki
Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł