W niedzielę 22 grudnia br. rzecznik opublikował komunikat będący uzupełnieniem do wcześniejszych komunikatów o wszczęciu postępowań dyscyplinarnych wobec tych sędziów. Poinformował w nim, że w tych sprawach skierował do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wnioski o zawieszenie obwinionych sędziów w czynnościach służbowych z obniżeniem wysokości wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia. 

Rzecznicy dyscyplinarni będą konsekwentnie podejmować działania wobec sędziów biorących udział w anarchizacji prawa - skomentował decyzję swojego szefa zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław Radzik.


Rzecznik przypomina, że obwinieni sędziowie Rafał L., Kazimierz W. i Wojciech M., stoją pod zarzutem popełnienia deliktu  dyscyplinarnego o znamionach   ściganego z urzędu przestępstwa nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego, natomiast obwiniona sędzia Anna B.-C. pod zarzutem popełnienia pięciu przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, z których trzy stanowiły   o   jednoczesnym   wyczerpaniu znamion części dyspozytywnej wskazanego występku z art. 231 § 1 Kodeksu karnego.

Według rzecznika podstawę prawną każdego z wniosków stanowił przepis art. 129 § 1 i 3 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych  zgodnie, z którym sąd dyscyplinarny może zawiesić w czynnościach służbowych sędziego, przeciwko któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne, a podejmując tego rodzaju rozstrzygnięcie obniża w granicach od 25% do 50% wysokość jego wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia.     

Sędzia nie chciała orzekać z rzecznikami

Wymieniana w komunikacie rzecznika dyscyplinarnego sędzia Anna B. C. z jednego z wydziałów odwoławczych warszawskiego Sądu Okręgowego w jednej ze spraw wyznaczonych na 30 sierpnia była przewodniczącą trzyosobowego składu sędziowskiego i odroczyła rozprawę oraz odmówiła orzekania razem z sędzią Przemysławem Radzikiem, który też był w tym składzie.
Natomiast we wrześniu sędzia B.-C. odmówiła orzekania w sprawie, w której w składzie orzekającym był inny zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędzia Michał Lasota. Warszawska sędzia zadała też wówczas pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące m.in. statusu KRS wybranej przez Sejm oraz kompetencji ministra sprawiedliwości w zakresie m.in. delegowania sędziów. Na początku grudnia sędzia Schab informował, że sędzi przedstawiono zarzuty pięciu przewinień dyscyplinarnych.

Chcieli sprawdzić, czy asesor prawidłowo powołany

Natomiast sędziom Sądu Okręgowego w Krakowie: Rafałowi L., Wojciechowi M. i Kazimierzowi W., rzecznik dyscyplinarny postawił zarzuty przewinień dyscyplinarnych w związku z odroczeniem we wrześniu rozprawy odwoławczej, w celu ustalenia czy asesor orzekający w I instancji został właściwie powołany.

Zapewniam – rzecznicy dyscyplinarni będą konsekwentnie podejmować działania wobec sędziów biorących udział w anarchizacji prawa @SchabPiotr skierował wnioski do @SNIzbaDysc o zawieszenie w czyn. służb. Anny B.-C., Rafała L., Kazimierza W. oraz Wojciecha M." – napisał Przemysław Radzik na Twitterze.