Przepisy, które przyznają księgowym niektóre uprawnienia doradców podatkowych są zgodne z Konstytucją - orzekł 22 maja 2007 r. Trybunał Konstytucyjny. TK zakwestionował jednak tryb uchwalenia tych przepisów.

Ustawę o doradcach podatkowych z grudnia 2004 r., zgodnie z którą księgowi, prowadząc księgi rachunkowe, mogą także pomagać w wypełnianiu deklaracji podatkowych, zaskarżyła do Trybunału Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Jej przewodniczący prof. Witold Modzelewski uzasadniał podczas rozprawy przed TK, że doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego. Jeśli nienależycie wykonuje swoje obowiązki, ponosi za to odpowiedzialność dyscyplinarną. Przypomniał, że wcześniej doradcami mogły zostać osoby wpisane na odpowiednią listę (po zdaniu egzaminu i odbyciu praktyki) oraz adwokaci, radcowie prawni i biegli rewidenci.

Tymczasem zaskarżone przepisy mówią, iż niektóre czynności doradztwa podatkowego mogą wykonywać także osoby, które usługowo prowadzą księgi rachunkowe. Chodzi o księgowych, którzy prowadząc księgi rachunkowe, mogą także pomagać w wypełnianiu deklaracji podatkowych.

Samorząd doradców podatkowych zwracał także uwagę, że księgowi, mając podobne uprawnienia do doradcy podatkowego, nie muszą zdawać egzaminu na doradcę. Ponadto nie podlegają oni żadnym ograniczeniom ani obowiązkom, które ciążą na doradcach podatkowych. Nie dotyczy ich np. zakaz reklamowania swoich usług, obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej oraz zakaz wykonywania innej poza doradztwem działalności gospodarczej. Tymczasem reprezentujący Sejm poseł Stanisław Chmielewski (PO) uzasadniał podczas rozprawy, że doradcy podatkowi (także adwokaci, radcy prawni i biegli rewidenci) nie są dyskryminowani w stosunku do księgowych. Przypomniał, że nadanie księgowym niektórych uprawnień doradcy miało zapewnić obywatelom lepszy dostęp do usług doradztwa podatkowego.

Trybunał nie podzielił jednak zastrzeżeń samorządu doradców podatkowych i orzekł, że księgowi mogą wykonywać proste czynności doradztwa podatkowego, czyli prowadzenie ewidencji i ksiąg oraz pomoc w wypełnianiu deklaracji.

Trybunał przyznał, że księgowi nie podlegają tym samym prawom i obowiązkom co doradcy, co stanowi "odstępstwo od zasady równości". Nie narusza to jednak, według TK , zasad Konstytucji, ponieważ "odstępstwo jest dopuszczalne, jeśli różnicowanie podmiotów pozostaje w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną w ten sposób naruszone".

Sędziowie uznali, że zróżnicowanie to jest uzasadnione ważnym interesem społecznym, jakim jest rozszerzenie kręgu podmiotów mogących służyć podatnikom pomocą w wykonywaniu prostych czynności doradztwa podatkowego.

Trybunał zakwestionował jednak tryb, w jakim te przepisy zostały wprowadzone do ustawy, ponieważ były to poprawki Senatu, wykraczające poza ustawę uchwaloną przez Sejm. Senat przekroczył w ten sposób swoje uprawnienia w zakresie zgłaszania poprawek do uchwalonej przez Sejm ustawy.

Zakwestionowane przez TK przepisy stracą moc po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia wyroku, o ile rząd nie przygotuje wcześniej nowelizacji, która wprowadzi podobne przepisy w sposób prawidłowy. Według TK, przepisy dotyczące osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych powinny być przeniesione do innej ustawy, np. o rachunkowości.