Dr Hien odegrał dużą rolę w procesie integracji europejskiej z nowymi państwami członkowskimi UE. Zdaniem jednego z recenzentów jego dorobku, prof. Jerzego Stelmasiaka, szczególnego podkreślenia wymagają ścisłe związki naukowca z Polską - częste i owocne kontakty niemieckich i polskich sądów administracyjnych oraz sędziów tych sądów, będące jego zasługą.

Jak informuje rzecznik prasowy Uniwersytetu Warszawskiego Anna Korzekwa, dr Eckart Hien rozpoczynał swą karierę od pracy urzędnika administracyjnego w Bawarii. Następnie pełnił funkcję sędziego administracyjnego landu. Jego kariera szybko przeniosła się ze szczebla lokalnego na federalny, jej zwieńczeniem było pełnienie w latach 2002-2007 funkcji prezesa Federalnego Sądu Administracyjnego RFN.
W recenzji dorobku naukowego dr. Hiena, prof. Zbigniew Witkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika podkreślił, że przy pełnieniu funkcji publicznych dr Hien był zawsze gorącym i bardzo życzliwym rzecznikiem gwarantowania obywatelom prawa do dobrej administracji przy jednoczesnym skupieniu swojej uwagi na poszanowaniu zasady legalizmu i zapewnieniu zgodności działań administracji z konstytucją.

Aktywność zawodowa dr. Hiena nie przeszkodziła mu w intensywnej pracy naukowej. Jest on autorem ponad 50 publikacji z zakresu ochrony praw człowieka i obywatela, sądownictwa administracyjnego i administracji państwa oraz ustawodawstwa komunalnego. Wszystkie jego prace cieszą się w środowisku dużym uznaniem.
"Dr Eckart Hien jest twórcą cenionego w Europie i w Niemczech dorobku naukowego. (...) Od wielu lat obecny i bardzo aktywny w dyskusji o funkcji i znaczeniu prawa europejskiego, wywarł na nie istotny i inspirujący wpływ" - podkreślił prof. Roman Hauser z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Na szczególną uwagę, zdaniem specjalistów, zasługują komentarze dr. Hiena do orzecznictwa sądów administracyjnych z zakresu m.in. prawa budowlanego oraz prawa zagospodarowania i planowania przestrzennego.
Dr Hien wniósł również doniosły wkład w działalność Stowarzyszenia Rad Stanu i Naczelnych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej. Przyczynił się do nadania mu precyzyjnych form organizacyjnych, a pod jego przewodnictwem stowarzyszenie zaczęło działać na rzecz efektywniejszego stosowania prawa europejskiego poprzez budowę systemu wymiany informacji. Szczególnie duża rolę naukowiec odegrał w zbliżeniu stowarzyszenia z nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, przyczyniając się tym samym do procesu integracji europejskiej.

Zdaniem recenzentów, nieoceniony jest udział dr. Hiena w nawiązaniu współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi sądami administracyjnymi, której efektem były liczne seminaria, konferencje, warsztaty oraz wizyty studyjne polskich sędziów w Niemczech. Doszło również do podpisania kilkunastu umów o współpracy merytorycznej pomiędzy poszczególnymi sądami administracyjnymi obu państw.
"Szczególnego podkreślenia wymagają ścisłe związki dr. E. Hiena z Polską. Należy wskazać na owocne i częste kontakty niemieckich i polskich sądów administracyjnych oraz sędziów tych sądów. Dynamiczny rozwój tych kontaktów to wielka zasługa dr. E. Hiena" - napisał w swojej recenzji prof. Jerzy Stelmasiak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Karolina Olszewska

Oficjalne źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz PAP - Nauka w Polsce