W trakcie spotkania w MS dyskutowano m.in.: o podstawach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce: niezawisłości sędziowskiej, sposobie powoływania sędziów oraz organizacji sądownictwa w naszym kraju. Wiele miejsca poświęcono również reformie sądownictwa.
Delegacja zainteresowana była regulacjami dotyczącymi funkcjonowania i organizacji biegłych sądowych. Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości poinformowali gości o podjęciu działań legislacyjnych, których skutkiem na nowo i w sposób kompleksowy zostanie uregulowane zagadnienie funkcjonowania biegłych sądowych. Działania te powinny przyczynić się do zwiększenia zaangażowania osób o wysokich kompetencjach we współpracę z wymiarem sprawiedliwości, a nadto podnieść prestiż funkcji biegłego sądowego.
Delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Turcji zainteresowana była również wykorzystywaniem nowych technologii w pracy polskich sądów. Podczas spotkania, przedstawiciele polskiego resortu sprawiedliwości zaprezentowali szczegóły dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w Systemie Dozoru Elektronicznego. Podkreślając przy tym, że wszystkie założenia funkcjonalne i wymogi formalno-prawne oraz zadania karno-wykonawcze w oparciu o które powstawało SDE, sprawdziły się i są realizowane w praktyce.
Jak infromuje MS, goście przybyli do Polski z rewizytą na zaproszenie Wiceministra Wojciecha Węgrzyna, który składał wizytę w Turcji w minionym roku. To drugi dzień ich wizyty w naszym kraju. Delegacja przebywać będzie w Polsce do piątku 5 kwietnia 2013 r.
W tym czasie – poza spotkaniem w Ministerstwie Sprawiedliwości RP – delegacja spotka się z Krajową Radą Sądownictwa.
W środę (3 kwietnia) turecka delegacja odwiedzi Wydziały Gospodarcze Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz Centrum Monitorowania w Biurze Dozoru Elektronicznego.
Czwartek (4 kwietnia) to dzień, który delegacja spędzi w Krakowie. Odwiedzi tam Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.