W wyborze władz weźmie udział ponad dwa tysiące warszawskich prawników.  Do głosowania na nowego dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, może dojść w godzinach nocnych. Trzy lata temu, podczas poprzednich wyborów, warszawski samorząd liczył o 1577 członków mniej, a do głosowania na dziekana doszło po godz. 22. Z dnia na dzień rośnie zaś liczba kandydatów na dziekana - informuje Dziennki Gazeta Prawna.

Sposób głosowania
Głosowania odbywać się będą metodą tradycyjną, tzn. za pomocą kart do głosowania. Aby głos był ważny należy skreślić za każdym razem odpowiednią liczbę kandydatów, np. w głosowaniu na Dziekana, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Prezesa Sądu Dyscyplinarnego należy dokonać tylu skreśleń, aby pozostawić tylko jedno nazwisko, a w wyborach na członków Okręgowej Rady Adwokackiej, sędziów Sądu Dyscyplinarnego oraz członków Komisji Rewizyjnej, a także delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury należy pozostawić najwyżej tyle nazwisk, ilu kandydatów będziemy wybierać (nie więcej).
Regulamin zgromadzenia izby nie przewiduje głosowania przez pełnomocnika. Był to jeden z postulatów warszawskich adwokatów do NRA i Krajowego Zjazdu Adwokatury w 2010 tym roku, ale nie został przez Krajowy Zjazd Adwokatury uwzględniony.

Udział prawników zagranicznych
Kwestię uczestnictwa prawników zagranicznych w wyborach do organów izby adwokackiej rozstrzyga Ustawa z 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku prawnika zagranicznego z Unii Europejskiej, ustawa stanowi, że „Jako członek izby adwokackiej lub izby radców prawnych prawnik z Unii Europejskiej wykonuje wszystkie obowiązki i prawa przysługujące członkom samorządu zawodowego, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego do organów samorządu.” (art. 16 ust. 2). Brzmienie przepisu wyłącza zatem możliwość kandydowania i zasiadania w organach samorządu, w tym izby adwokackiej.
Prawnicy zagraniczni z UE są natomiast objęci prawem i obowiązkiem uczestnictwa w zgromadzeniu izby i realizowania na nim czynnego prawa wyborczego. Prawnicy zagraniczni spoza UE, w związku z brakiem analogicznej regulacji w ustawie, nie uczestniczą natomiast w zgromadzeniu izby oraz nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego do organów izby adwokackiej.

Zgłoszenia kandydatów i liczenie głosów
Zgłoszenia kandydata dokonuje się na piśmie, na specjalnie przygotowanym formularzu zawierającym dane i podpis osoby zgłaszającej oraz dane i oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie kandydata, opatrzone własnoręcznym podpisem. Formularze składa się do prezydium zgromadzenia, w wyznaczonych przez prezydium terminach.
Liczenie głosów leży w zakresie obowiązków Komisji Skrutacyjnej, która dokonuje selekcji głosów na ważne oraz nieważne, a następnie przy pomocy skanera ustala treść głosu.

Elektroniczne formy komunikacji

Na portalu wyborczym izby warszawskiej adwokaci mogą zgłaszać swoją kandydaturę na wszystkie funkcje do lokalnych organów samorządowych.
Na stronie pojawiły się zakładki – obok dotychczasowych dla pretendentów na dziekana i członków rady – przeznaczone dla kandydatów na stanowisko prezesa i sędziów Sądu Dyscyplinarnego, przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury.
Ponadto wśród osób ubiegający się o przejęcie funkcji dziekana izby warszawskiej popularne stały się elektroniczne formy przekonywania: przedwyborcze personalne strony internetowe, blogi oraz aktywność na portalach społecznościowych.