Zgodnie ze starą, z 1974 r. ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych ewidencję prowadzi się w systemie teleinformatycznym w formie zbioru danych osobowych PESEL - "zbioru PESEL". Starszy legislator Szymon Giderewicz z Biura Analiz Senackich podkreśla, że nowa ustawa z września 2010 r. o ewidencji ludności przewiduje w to miejsce - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności - "rejestr PESEL". Zakładane przez ustawę o ewidencji ludności zastąpienie zbioru PESEL ewidencją PESEL, zostało uwzględnione w mającej wejść w życie 1 stycznia 2012 r., ustawie o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. W konsekwencji, w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. ta ostania ustawa (oraz nowelizowana nią ustawa o Policji) odsyłać będzie błędnie do nieistniejącego jeszcze rejestru PESEL, zamiast do funkcjonującego w dalszym ciągu zbioru PESEL.
Przypuszczać można, że w praktyce wadliwie skonstruowane przepisy będą odczytywane właściwie - uważa Giderewicz. - Rejestr PESEL, oznaczać będzie w istocie zbiór PESEL - dodaje ekspert. - Należy jednak zaznaczyć, że racjonalny ustawodawca do oznaczenia jednakowych pojęć powinien używać jednakowych określeń (§ 10 Zasad techniki prawodawczej). W ustawach szczególnych powinien posługiwać się określeniami, które zostały użyte w ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw (§ 9 Zasad techniki prawodawczej). Takie założenie czyni operatywną jedną z podstawowych reguł interpretacji tekstów prawnych – założenie, że te same określeniaoznaczają te same pojęcia, a różne określenia dotyczą różnych pojęć - wyjaśnia legislator Giderewicz.
Ewentualna poprawka do opiniowanej ustawy powinna przewidywać nowelizację ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej,
zakładającą przywrócenie obecnie obowiązującej terminologii, oraz stosowną zmianę ustawy o ewidencji ludności, wprowadzającą odpowiednie, nowe zmiany w ustawie o wymianie
informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w ustawie o Policji, dopiero 1 stycznia 2013 r.
Starszy legislator Szymon Giderewicz z Biura Analiz Senackich zwraca także uwagę na wydane już w okresie vacatio legis ustawy nowe przepisy wykonawcze. Zasadnym jest zatem ich nowelizacja. Termin wejścia w życie nowych rozporządzeń skorelowano bowiem z dotychczasowym terminem wejścia w życie ustawy o ewidencji ludności (1 stycznia 2012 r.), a nie z terminem przewidzianym nowelizacją (1 stycznia 2013 r.). Jednak na konieczność odpowiedniej nowelizacji rozporządzeń nie wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy