W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej projekt autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości nowelizacji ustawy Kodeks Spółek Handlowych wprowadzający możliwość założenia przez internet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością koreluje się z pracami Ministerstwa Gospodarki, dotyczącymi wprowadzenia internetowego systemu umożliwiającego rejestrację działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.
Zdaniem KIG z
a niezwykle ważne i celowe w projekcie nowelizacji należy uznać dopuszczenie, aby wniosek o zarejestrowania spółki z o.o. składany drogą elektroniczną nie był opatrzony certyfikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego oraz art. 5 ust. 1 ustawy  o podpisie elektronicznym (art. 157 § 3). - Tylko w ten sposób możemy osiągnąć powszechność stosowania internetowej formy rejestracji spółki z o.o. Jak wynika z doświadczeń innych krajów, które wdrożyły taki sposób rejestracji korzysta z niego blisko 70 proc. spółek z o.o. Za  gwarantujące, w tym wypadku bezpieczeństwo obrotu, należy uznać zachowanie formy pisemnej umowy pod rygorem nieważności - piszą autorzy opinii KIG. Podkreślają oni, że z uwagi na poprawność i przejrzystość procesu legislacyjnego konieczne jest przedstawienie projektów aktów wykonawczych do procedowanego projektu nowelizacji ustawy. Niestety w przesłanym do konsultacji projekcie nowelizacji nie ma projektu rozporządzenia określającego kluczowy dla całej zmiany wzorzec umowy spółki z o.o. To w znacznej mierze od zapisów tego wzorca zleżeć będzie popularność tej innowacyjnej formy rejestracji spółki z .o.o.
Zdaniem KIG z
a rewolucyjne z punktu widzenia doktryny prawa handlowego i bezpieczeństwa obrotu należy uznać propozycję, która dopuszcza wniesienie wkładu pieniężnego po wpisie spółki do rejestru, ale nie później niż w terminie 7 dni od wpisu do rejestru (art. 158 § 12)  Biorąc pod uwagę fakt, że obecny poziom  5 tys. zł minimalnego kapitału zakładowego nie spełnia efektywnie funkcji gwarancyjnej to jednak za kontrowersyjne należy uznać umożliwienie funkcjonowania spółki z o.o. bez konieczności jego wcześniejszego opłacenia.
Krajowa Izba Gospodarcza wyraża nadzieję, że nowe rozwiązania zaczną obowiązywać, zgodnie z propozycją przedstawioną w projekcie nowelizacji – tj. od 1 stycznia 2012 r. Należy podkreślić, że zagwarantowanie tego terminu jest możliwe tylko w przypadku uchwalenia nowelizacji jeszcze w bieżącym roku i zagwarantowania w budżecie roku 2011 i 2012 odpowiednich środków na przygotowanie odpowiedniego systemu informatycznego. Jak pokazują doświadczenia dotyczące wprowadzenia internetowej rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych termin 1 stycznia 2012 r. jest bardzo ambitny.