Jak podkreśla na swoim blogu szef resortu Marek Biernacki,  przygotowane one zostały wspólnie z przedstawicielami sądów. Minister informuje tez, że w  tym tygodniu rozpoczęły się  szerokie konsultacje publiczne i uzgodnienia dotyczące tych ważnych propozycji, które mają usprawnić funkcjonowanie polskich sądów.
- Dzięki nowelizacji, jako minister sprawiedliwości, będę miał prawo do przedstawiania Sądowi Najwyższemu wniosku o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa, które często ujawniają się w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu Najwyższego - stwierdza Marek Biernacki.
Zapowiada też doprecyzowanie kompetencji prezesa i dyrektora sądu w ramach wprowadzonego z dniem 1 stycznia 2013 r. menadżerskiego modelu zarządzania sądami. - Przyświeca nam założenie, że działalność administracyjna sądów jest działalnością pomocniczą w stosunku do głównej – sprawowania wymiaru sprawiedliwości – stąd też prezes sądu w większym niż dotychczas zakresie powinien mieć wpływ na tę działalność - pisze minister.
I dodaje, że z punktu widzenia sprawnego nadzoru administracyjnego, jaki jako minister sprawiedliwości sprawuje nad sądami powszechnymi, ważne jest doprecyzowanie kompetencji ministra w tym zakresie oraz dostarczenie nowych narzędzi do wykonywania tego ważnego zadania. - Dlatego między innymi zmiana przepisów ma zobowiązać prezesa sądu apelacyjnego do niezwłocznego przedstawienia ministrowi sprawiedliwości informacji o toku postępowania w sprawach toczących się w podległych mu sądach. Ponadto projekt nakłada na ministra sprawiedliwości nowe obowiązki, m.in. związane z unowocześnieniem sądownictwa poprzez wyraźne określenie jego zadań z zakresu informatyzacji sądów - stwierdza Marek Biernacki.

Więcej pod linkiem: https://www.premier.gov.pl/blog/marek-biernacki/usprawnienie-funkcjonowania-sadownictwa.html