Sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego za 2010 rok po raz pierwszy zostanie zbadane przez biegłego rewidenta. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia tego roku art. 268 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tys., musi zostać zbadane przez biegłego rewidenta. W takim przypadku będzie sporządzone sprawozdanie łączne. Powinno ono obejmować oprócz sprawozdania finansowego miasta również sprawozdania jednostek oraz zakładów budżetowych podlegających miastu. W przypadku miast dużych oznacza to konieczność konsolidacji od kilkudziesięciu do kilkuset sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek i zakładów budżetowych: szkół, szpitali, przedszkoli. Eksperci podkreślają, że miasta, by poradzić sobie z tym problemem, powinny skorzystać z doświadczeń dużych grup kapitałowych, mających praktykę w konsolidacji wielu spółek zależnych.

Źródło: Gazeta Prawna,