1 Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych .
Rok wydania: 2016.
26. wydanie zbioru przepisów z prawa administracyjnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych .
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2016.
40. wydanie zbioru przepisów z prawa cywilnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz i orzecznictwo.
Autor: Małgorzata Manowska.
Rok wydania: 2015.
W książce kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia - z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej - oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na konstrukcję apelacji, jej wymagania formalne jako pisma procesowego oraz jako środka odwoławczego. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Dowiedz się więcej o tych książkach
Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz i orzecznictwo
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł4. Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata. Kazusy. Objaśnienia. Orzecznictwo.
Autorzy: Grzegorz Borkowski (red. naukowy), Krzysztof Kukuryk, Sławomir Pilipiec.
Rok wydania: 2016.
Jest to pierwsza na rynku publikacja omawiająca etykę i zasady wykonywania zawodu zarówno adwokatów, jak i radców prawnych pod kątem egzaminu zawodowego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Kodeks pracy. Przepisy.
Rok wydania: 2016.
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks pracy wraz z przepisami wprowadzającymi. 

Fragment publikacji (.pdf)