Na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów eksperci Deloitte przeprowadzili analizę stanu prawnego w związku z wdrożeniem tzw. „Dyrektywy usługowej” (2006/123/WE). Przygotowany przez nich raport „Bariery prawne dla integracji krajowego rynku usług z jednolitym rynkiem UE” ujawnia konieczność dokonania zmian w polskim ustawodawstwie.
Eksperci przeanalizowali sytuacje prawne poszczególnych grup zawodowych. Jak wynika z badania, najistotniejszymi rozbieżnościami występujących między polskimi a unijnymi przepisami są ograniczenia dotyczące reklamowania usług regulowanych zawodów prawniczych oraz wynikające z prawa farmaceutycznego progi ilościowe dotyczące prowadzenia aptek na danym terenie.
Ponadto autorzy wskazali konieczność zniesienia rozwiązań dyskryminujących usługodawców ze względu na przynależność państwową, siedzibę czy miejsce zamieszkania. Ważne jest również uproszczenia procedur administracyjnych, m.in. dotyczących koncesji, wpisów do rejestrów, wydawania zezwoleń.
Polska na wprowadzenie zmian przewidywanych przez Dyrektywę ma czas do 28 grudnia 2009 roku.

Raport (.pdf)

Źródło - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta