Zagadnienia odnoszą się do podobnych sytuacji.

Przypadek asesora w Sądzie Rejonowym w Krakowie M.T. był typowy. Uzyskała ona w listopadzie 2017 r. uprawnienia do pełnienia obowiązków sędziego już po wydaniu postanowienia o wpisie do księgi wieczystej.

Rozpoznając apelację Sąd Okręgowy w Krakowie powziął wątpliwość: Czy od postanowienia rozstrzygającego co do istoty postępowania o wpis w księdze wieczystej, wydanego przez asesora sądowego, który nie uzyskał jeszcze prawa do pełnienia obowiązków sędziego, przysługuje środek odwoławczy w postaci apelacji, czy też środek zaskarżenia w postaci skargi na orzeczenie referendarza?​

Bezpośredni wpływ na wynik sprawy

Rozstrzygnięcie tego zagadnienia będzie miało bezpośredni wpływ na wynik postępowania. Dlatego, że w przypadku odpowiedzi pozytywnej wniosek będzie rozpatrzony merytorycznie przez sąd II instancji.  A w dalszej kolejności - będzie przysługiwał nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci - skargi kasacyjnej lub zażalenia.

Natomiast, gdy SN odpowie, że apelacja od postanowienia nie przysługuje, lecz można złożyć skargę na orzeczenie referendarza, to Sąd Okręgowy nie mógłby rozpatrzyć tej sprawy. Rozpoznać ją może sąd I instancji, w trybie przewidzianym przez art. 398 (22) kpc w związku z art. 13 par. 2 kpc.

Zdania asesora w okresie "przejściowym"

Sąd Okręgowy zwraca uwagę, że przedstawione zagadnienie jest związane z ponownym wprowadzeniem instytucji asesora sądowego do polskiego systemu prawa.

Asesor może z pewnymi ograniczeniami wykonywać zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości od momentu uzyskania prawa do pełnienia obowiązków sędziego. Może więc w tym okresie wykonywać zadania związane z ochroną prawną powierzone sądom powszechnym. Natomiast w okresie od mianowania przez ministra sprawiedliwości i objęcia stanowiska do czasu uzyskania prawa pełnienia obowiązków sędziego, asesor może wykonywać zadania z zakresu ochrony prawnej.

Uchwała SN w sprawie kosztów

Warto przypomnieć, że niedawno, bo 26 lipca 2018 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych wydane przez asesora sądowego. SN przyjął, że w sytuacji, gdy asesor nie uzyskał jeszcze prawa do pełnienia obowiązków sędziego, to jednak przysługuje odwołanie do sądu drugiej instancji (sygnatura akt III CZP 10/18).

Czytaj: KRS szybko wskaże kandydatów do Sądu Najwyższego>>

  status asesora zaakceptowanego przez ministra sprawiedliwości, któremu jeszcze