W ich ocenie część zaleceń z założenia jest nie do zastosowania. Jako przykład podają możliwość ogłoszenia postanowienia o przedstawionych zarzutach poprzez wideokonferencje. - Powiedzmy wprost, rodzi to kolejne pytania. Bo oczywiście możemy przedstawić w ten sposób zarzuty, ale już nie możemy przesłuchać podejrzanego w trybie wideokonferencji, bo przepisy Kodeksu postępowania karnego umożliwiają taką czynność tylko wobec świadka. Jaki więc miałoby to sens - mówi portalowi nieoficjalnie jeden z prokuratorów. 

Pismo w tej sprawie do Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego skierowało Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia". Wskazuje ono też, że część z zaleceń szefostwa prokuratury jest krokiem w dobrym kierunku.  

Czytaj: Sekcje zwłok w czasie "zarazy" jak tykająca bomba>>

Środki ochrony są, czy ich nie ma

Prokuratorzy w swoim piśmie pytają m.in. czy jednostki prokuratury mają wystarczające ilości środków ochrony osobistej, dla pracujących w nich prokuratorów i pracowników prokuratury. Powołują się przy tym wprost na zalecenia Prokuratury Krajowej, w których polecono kierownikom poszczególnych jednostek "zabezpieczenia odpowiednich środków ochrony indywidualnej dla prokuratorów pełniących dyżury zdarzeniowe, uczestniczących w sekcjach i wykonujących inne, potencjalnie niosące zagrożenie czynności procesowe".

Czytaj w LEX: Zagrożenie koronawirusem a prawo do prywatności >

 


- Zgodnie z art. 207 par. 2 kodeksu pracy, to pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, w tym powinien organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracodawca jest także zobowiązany wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Adekwatnie do art. 237 6 par. 3 kodeksu pracy pracodawca może dostarczyć pracownikom jedynie środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach - wskazują. 

I dodają, że środki te powinny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności stosownie do zestawienia produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19,  według wskazań Ministerstwa Zdrowia.

Czytaj też: Prokurator w czasie epidemii - są zalecenia dotyczące zabezpieczeń>> 

Są zalecenia inspekcji sanitarnej

Prokuratorzy przykładowo przywołują zalecania Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z którymi odzież ochronna (kombinezony/fartuchy) chroniące przed czynnikami biologicznymi powinna spełniać określone warunki, by mogła skutecznie ochronić pracowników prokuratury. 

- Podobnie wypowiadał się także Inspektor Sanitarny z Częstochowy. Zatem adekwatny do sytuacji zagrożenia zakażeniem COVID-19 stój powinien: spełniać wymagania normy EN 14126 dotyczącej odzieży ochronnej wg co najmniej wyszczególnionych warunków: posiadać odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego – klasa 4 i wyższa, być odpornym na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 4 i wyższa, wykazywać odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 2 i wyższą - wymieniają. 

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie kancelarii prawnej i środki prawne w praktyce w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem >

Nieoficjalnie śledczy mówią, że nadal są jednostki, w których prokuratorzy sami muszą zadbać o środki ochrony osobistej, albo takie, w których zamiast kombinezonów stosuje się fartuchy malarskie. 

Czytaj: Bez maseczek i kombinezonów - prokuratorzy też boją się koronawirusa>>

Pozostaje korespondencja i...śmieci

Śledczy boją się też korespondencji i wprost mówią, że nie wiedzą jak mają się z nią obchodzić. W zaleceniach Prokuratury Krajowej jest wskazanie, że pracownicy prokuratury mający styczność z korespondencją, wpływającą w formie papierowej, mają być zabezpieczeni. 

Czytaj w LEX: Prawa i obowiązki pełnomocników procesowych w praktyce w związku z koronawirusem >

- Jakie to ma być konkretnie zabezpieczenie i czy przed zagrożeniami związanymi z taką korespondencją nie powinni być "zabezpieczeni" również prokuratorzy i, czy w tym kontekście aby na pewno wystarczające jest używanie przez wszystkich rękawiczek i nie należało zobowiązać pracowników do noszenia maseczek, czy też "dezynfekowania" takiej korespondencji? - pyta Stowarzyszenie. 

Zobacz procedurę w LEX: Bieg terminów procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii z powodu COVID-19 >

 


I dodaje, że wręcz rażącym jest zaniechanie wskazania zasad, jakimi należy kierować się w zakresie zdawania zużytych środków ochrony osobistej. - W danym zakresie nie sposób doszukać się w wydawanych poleceniach, wytycznych czy zaleceniach Prokuratury Krajowej lub jednostek niższego szczebla odpowiedzi na pytanie, co z takimi środkami należy zrobić, jak, komu i gdzie pracownicy i prokuratorzy zużyte środki winni przekazać, gdzie i jak je składować do czasu ich odbioru przez specjalistyczne firmy - piszą. 

Zobacz procedurę w LEX: Wpływ ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu COVID-19 na bieg terminów procesowych w postępowaniach cywilnych >

- Jadę na zdarzenie - np. nagły zgon, używamy środków ochrony osobistej, ale co dalej. Nikt z nas nie ma jasnych wytycznych co z tym następnie zrobić. Przecież jest to odpad niebezpieczny, a więc powinien być odpowiednio przechowywany i utylizowany - mówią rozmówcy Prawo.pl. 

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie sądów i wymiaru sprawiedliwości w obliczu koronawirusa >