W dniu 11 marca 2010 r. podmiot zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na przedłużenie abonamentu na System Informacji Prawnej LEX dla Samorządu Terytorialnego z Serwisem HR wykonawcy - Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Zamawiający posiada licencję na korzystanie z powyższych publikacji na czas nieokreślony. Jeden z konkurencyjnych dostawców informacji prawnej wniósł odwołanie wobec czynności zamawiającego, polegającej na wyborze trybu zamówienia z wolnej ręki, zarzucając zamawiającemu naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo zamówień publicznych. Odwołujący podniósł również, że w postępowaniu konkurencyjnym przedmiotu zamówienia nie można opisać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że uzasadnia to specyfika przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy: "lub równoważny". W opinii odwołującego, wskazanie wyłącznie nazw produktów oferowanych przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. należy uznać za niewystarczające do zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp.
Zamawiający umotywował wybór trybu zamówienia z wolnej ręki tym, że na rynku istnieje tylko jeden podmiot, tj. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., który posiada wyłączne prawa autorskie majątkowe do baz aplikacji LEX dla Samorządu Terytorialnego z Serwisem HR. Firma ta posiada zatem wyłączność w zakresie produkcji i dostawy powyższych programów, jak również ich aktualizacji. Przez to, jest jedynym podmiotem władnym realizacji tego zamówienia.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że skoro podmiot zamawiający posiada nieograniczony czasowo dostęp do powyższych publikacji elektronicznych, to nie znajduje oparcia w przepisach prawa zobowiązanie zamawiającego do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia za każdym razem, gdy skończy się okres aktualizacji programu. Zdaniem Izby, wymóg każdorazowego prowadzenia postępowania byłby uzasadniony, gdyby licencje na korzystanie z programu udzielone zostały na czas określony i możliwość z jego korzystania wygasłaby wraz z końcem umowy. Izba uznała również za bezzasadne zarzuty odwołującego dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, które zmierzają do rezygnacji przez zamawiającego z aktualizacji posiadanego programu i zakupienia nowego systemu informacji prawnej. Zatem, nieuprawnione jest żądanie odwołującego, by zamawiający tak zmienił opis przedmiotu zamówienia, by odwołujący mógł się o to zamówienie ubiegać, a zamawiający ponownie zakupił program, który już posiada.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 kwietnia 2010 r., KIO/UZP 487/10

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line