W skardze nadzwyczajnej wskazano, że zarówno umowa pożyczki, jak i późniejsze orzeczenie Sądu Rejonowego w Bytomiu były też sprzeczne z obowiązującymi wówczas przepisami. Chodzi o znowelizowany art. 359 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w ujęciu rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Prokurator wnosi o uchylenie zaskarżonego nakazu zapłaty w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Bytomiu.

Czytaj: Ponad 300 skarg nadzwyczajnych w trzy lata - prezydent i Senat chcą wydłużenia czasu na stare sprawy>>

Wziął 500 zł, ma oddać 112 000 zł

Mężczyzna zawarł 21 marca 2006 r. umowę, na podstawie której zleceniobiorca zobowiązał się do podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy o pożyczkę gotówkową. Ustalono, że za usługę uiści zleceniobiorcy kwotę 500 zł, a za każdy dzień zwłoki w zapłacie zapłaci 20 zł (4 proc. dziennie, 1460 proc. w skali roku).

W związku z faktem, że nie uregulował należności, wierzyciel złożył pozew do Sądu Rejonowego w Bytomiu o zapłatę. Sąd nakazał pozwanemu zapłatę kwoty 500 zł z umownymi odsetkami. Obecnie toczy się trzecie postępowanie egzekucyjne w tej sprawie. Łączna kwota objęta egzekucją to blisko 112 tys. złotych, z tego wyegzekwowano już kwotę blisko 60 tys. zł.

Nie zastosowano przepisów k.c.

W skierowanej do Sądu Najwyższego skardze nadzwyczajnej Prokurator Generalny zarzucił, że zarówno umowa z 21 marca 2006 r., jak i późniejsze orzeczenie Sądu Rejonowego w Bytomiu były sprzeczne z obowiązującymi wówczas przepisami.

Chodzi o art. 359 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w ujęciu rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Przepis ten wszedł w życie 20 lutego 2006 r., a więc obowiązywał w momencie podpisania umowy określającej bezprawne stawki, a tym bardziej w sierpniu 2006 r., kiedy orzekał sąd wydawał nakaz zapłaty.

Czytaj: Skarga nadzwyczajna namieszała w SN - sędziowie głowią się, który wyrok i jak wzruszyć>>

W chwili orzekania przez sąd przepisy te określały wysokość odsetek maksymalnych na poziomie 22 proc. w skali roku. Pomimo tego wydając nakaz zapłaty sąd usankcjonował odsetki w wysokości 1460 proc. w skali roku.