Zastępca rzecznika dyscyplinarnego o swoich działaniach poinformował 22 lipca. Chodzi o przepisy noweli ustaw sądowych, tzw. ustawy kagańcowej. Na ich podstawie, do 14 marca br. sędziowie i prokuratorzy mieli składać oświadczenia o członkostwie m.in. w stowarzyszeniach.

- Informuję, że w oparciu o ustalenia czynności wyjaśniających w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinień dyscyplinarnych, polegających na oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa – art. 88a par. 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (usp), dotyczących ustawowego obowiązku składania oświadczeń przez sędziów sądów powszechnych poprzez    zatajenie w pisemnych oświadczeniach sędziów-członków zrzeszenia o nazwie Forum Współpracy Sędziów członkostwa w tym zrzeszeniu oraz jego organie o nazwie Stałe Prezydium postanowieniami z 22 lipca 2020 r. wszcząłem postępowania dyscyplinarne - poinformował. 

Zobacz procedurę w LEX: Świadczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków przy pracy dla sędziów sądów powszechnych >

 


Zarzuty dla 14 sędziów

Sprecyzował, że przedstawił zarzuty dyscyplinarne 14 sędziom: 

  •     5 sądów apelacyjnych,
  •     5 sądów okręgowych,
  •     4 sądów rejonowych.

Dotyczą one przewinienia  dyscyplinarnego z art. 107 par. 1  pkt 1 i 5 ustawy z 21 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.  U  2020,  poz.  365), polegającego - jak wskazano w komunikacie - na oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa. - Będąc zobowiązanymi do złożenia w trybie określonym w art. 88a par. 1 usp w zw. z art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o   ustroju   sądów   powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz innych ustaw, pisemnego  oświadczenia,  odmówili podania  w  nim  danych i informacji dotyczących przynależności do zrzeszeń i stowarzyszeń, zatajając fakt członkostwa w zrzeszeniu Forum Współpracy Sędziów, w jego organie o nazwie Stałe Prezydium - wskazuje Radzik. 

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Nadmiar obowiązków służbowych a odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne sędziego >

 


Sędziom zarzucono też uchybienia godności urzędu poprzez "nierespektowanie ustawowych obowiązków postępowania zgodnie ze ślubowaniem  sędziowskim, w tym, w szczególności, obowiązku stania na straży prawa i kierowania się zasadami godności i uczciwości w służbie i poza nią. - To jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i naruszających zasady etyki zawodowej, określone w par. 2,  par. 5  ust.  2  i  par. 16  uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych - dodaje. 

Czytaj: Sędziowie "nie przyznali się" do Forum Współpracy Sędziów - rzecznik stawia zarzuty>>

FWS to platforma współpracy, nie stowarzyszenie

Stowarzyszenie Adwokackie "Defensor Iuris" odnosi się do tej sprawy i podkreśla, że nie może być mowy o  naruszeniu powołanego w zarzucie przepisu art. 88a par. 1 u.s.p, gdyż Forum Współpracy Sędziów ani jego Prezydium, nie jest zrzeszeniem, a tym bardziej stowarzyszeniem, w rozumieniu tego przepisu. 

Czytaj w LEX: Katalog kar oraz zasady ich wymiaru w postępowaniu dyscyplinarnym wobec sędziów i asesorów sądowych oraz sędziów w stanie spoczynku >

- Nie jest również zrzeszeniem w rozumieniu ustawy zasadniczej, art. 58 Konstytucji, który to przepis wprost wskazuje obowiązki rejestracyjne dla zrzeszeń.  Formuła, sposób działania oraz cele i zadania Forum Współpracy Sędziów zostały określone w „Deklaracji FSW”. Dokument ten stanowi, iż Forum Współpracy Sędziów jest: „płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy i pomostem komunikacyjnym łączącym sędziów, poprzez ich reprezentantów wyłonionych z samorządu sędziowskiego”.  Dlatego fakt niezgłoszenia uczestnictwa przez sędziów biorących udział w forum, będącym pomostem komunikacyjnym oraz platformą do współpracy pomiędzy sędziami, w żadnej mierze nie może stanowić deliktu dyscyplinarnego i tym samym nie może być rozpatrywany pod kątem „zatajania” informacji o przynależności do zrzeszenia - podnoszą członkowie Stowarzyszenia. 

Czytaj: "Iustitia": Obowiązek ujawniania przynależności do stowarzyszeń sprzeczny z prawami człowieka>>

Naruszeń praw i wolności obywatelskich

Co więcej, w ocenie Defensor Iuris działanie zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, w zamierzeniu ma ograniczyć 
możliwość komunikacji pomiędzy sędziami poprzez nieformalne inicjatywy oddolne, a to prowadzi do naruszenia wolności i praw obywatelskich wyrażonych w art. 54 konstytucji, to "jest wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji przynależnym każdemu obywatelowi".

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i asesorów sądowych >

 


- Nie bez znaczenia pozostaje także okoliczność, iż nałożony na podstawie art. 88a par. 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu zmienionym ustawą z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu – jest sprzeczny z podstawowymi prawami człowieka zagwarantowanymi tak w Konstytucji jak i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej - dodaje Defensor Iuris. 

I podkreśla, że z tego powodu, nawet przy założeniu, że brak oświadczenia sędziów sądów powszechnych uczestniczących w platformie Forum Współpracy Sędziów oraz Prezydium FWS dotykałby faktycznej przynależności do zrzeszenia, wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów jest działaniem niesłusznym.  - Rzecznik dyscyplinarny także winien mieć na uwadze akty rangi wyższej, Konstytucję i traktaty, co implikuje twierdzenie, że powinien zastosować w tym przypadku rozproszoną kontrolę konstytucyjną - podsumowuje adwokackie stowarzyszenie.