1. Austria
Prawo do zwrotu austriackiego podatku od wartości dodanej przysługuje podmiotom, które są w Polsce czynnymi podatnikami VAT.
W celu uzyskania zwrotu austriackiego podatku należy przede wszystkim zarejestrować się w odpowiednim urzędzie. W tym celu należy wypełnić i złożyć odpowiedni formularz. Jest to formularz Verf18 - „Fragebogen für Vorsteuererstattung (ausländische Unternehmer)”. Wzór formularza dostępny jest do pobrania pod adresem:
https://www.bmf.gv.at/service/formulare/steuern/auswahl/_start.htm?FNR=Verf18
Wniosek powinien zostać wypełniony i wysłany do Finanzamt Graz-Stadt. Należy kierować go pod adresem:
Finanzamt Graz-Stadt.
Referat für ausländische Unternehmer
Conrad von Hötzendorf-Straße 14 - 18.
A - 8018 Graz.
Na podstawie wniosku Verf18 Urząd Finansowy Graz-Stadt nada wnioskodawcy numer podatkowy. Przy składaniu kolejnych wniosków należy posługiwać się nadanym numerem podatkowym.
Wniosek o zwrot podatku składa się na formularzu U5 (Antrag auf Vergütung der Umsatzsteuer für nicht im Inland ansässige Unternehmer). Formularz można pobrać pod adresem:
https://www.bmf.gv.at/service/formulare/steuern/auswahl/start.htm?FNR=U5
Wniosek U5 należy także złożyć do Finanzamt Graz-Stadt. Powinien być on złożony najpóźniej do 30 czerwca roku następującego po roku, którego wniosek dotyczy.
Do wniosku powinno być dołączone potwierdzenie z polskiego urzędu skarbowego, że wnioskodawca jest w Polsce zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Zaświadczenie jest wydawane przez właściwego naczelnika polskiego urzędu skarbowego według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 89, poz. 851) – dalej r.z.p.
Do składanego wniosku należy załączyć wszystkie dokumenty zakupu (faktury) w oryginale. Po sprawdzeniu zasadności wniosku oraz rachunków pod względem formalnym i rachunkowym urząd austriacki skasuje rachunki i odeśle je przedsiębiorcy.
Rachunki mogą być ponumerowane i wpisane według tej kolejności do załącznika U5a do wniosku U5. Załącznik U5a dostępny jest pod adresem:
https://www.bmf.gv.at/service/formulare/steuern/auswahl/start.htm?FNR=U5a
Na dowodach zakupu powinna być wyodrębniona kwota zapłaconego austriackiego podatku. Wyjątkowo, gdy wartość brutto zakupu nie jest większa niż 150 euro, wówczas może być podana tylko stawka procentowa podatku. Takie dowody – na wartość do 150 Euro - nie muszą także zawierać danych nabywcy. To oznacza, że można wnioskować o zwrot podatku naliczonego od zakupów o wartości do 150 euro, gdy sprzedaż została udokumentowana paragonem fiskalnym.
Zwrot austriackiego podatku jest dokonywany za pewne okresy. Pojedynczy okres musi obejmować co najmniej kwartał, a jednocześnie nie może być dłuższy niż 1 rok kalendarzowy. Wyjątkowo tylko wniosek może dotyczyć okresu krótszego niż kwartał, jeśli składany jest za listopad, grudzień lub oba te miesiące.
Można domagać się zwrotu, o ile wnioskowana kwota wynosi co najmniej 360 euro. W przypadku wniosku za cały rok lub za dwa ostatnie miesiące roku podatkowego limit wynosi co najmniej 36 euro.
Od niektórych wydatków nie można dochodzić zwrotu austriackiego VAT. W żadnym razie zwrotowi nie podlega VAT od zakupów nie związanych z działalnością gospodarczą Nie podlega również zwrotowi podatek austriacki od:
- zakupów, które są związane z wykorzystaniem samochodów osobowych, a więc od zakupów paliw, części zamiennych, napraw samochodów osobowych, a także kosztów ich wynajęcia itp.,
- zakupów związanych z czynnościami wykonanymi poza granicami Austrii, od których nie przysługuje zwrot podatku na terenie Austrii,
- usług i zakupów kupionych przez biura podróży na rzecz swoich klientów,
- zakupów związanych z reprezentacją.
Dla niektórych zakupów przewidziano zwrot tylko części podatku. Dotyczy to przykładowo usług gastronomicznych, dla których można dochodzić zwrotu połowy podatku.
2. Belgia
Zwrot przysługuje polskim podatnikom w odniesieniu do VAT zapłaconego w Belgii. O zwrot na zasadach dotyczących podmiotów zagranicznych mogą się ubiegać ci podatnicy, którzy nie mają oddziału w Belgii, ani nie dostarczali do Belgii towarów lub świadczyli w Belgii usługi, za wyjątkiem świadczenia wewnątrzunijnych usług transportowych.
Wniosek o zwrot VAT należy zasadniczo złożyć na belgijskim formularzu 821 (dostępny w językach francuskim, niemieckim i holenderskim). W ostateczności można skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 1 do cyt. już r.z.p. Formularz 821 można pobrać np. spod niniejszego adresu:
http://wko.at/aw/publikation/zz/form-belgien.doc
Wniosek należy złożyć w trzech egzemplarzach. Wszystkie trzy powinny być podpisane i wypełnione drukowanymi literami po francusku, niemiecku lub holendersku.
Jak we wszystkich innych przypadkach do wniosku należy dołączyć oryginały faktur. Wszystkie faktury powinny być wystawione zgodnie z prawem belgijskim. Faktury należy ponumerować i wedle tej numeracji wpisać do załącznika do wniosku (który zawiera zestawienie zakupów obciążonych belgijsmim MwSt). Paragony i kwity wydawane nie stanowią podstawy do dochodzenia zwrotu podatku.
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie z polskiego urzędu skarbowego (właściwego dla wnioskodawcy), że jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce. Nie może być ono starsze niż jeden rok od daty jego wystawienia. Wzór zaświadczenia określony został w załączniku nr 2 do r.z.p.
Wniosek o zwrot VAT musi dotrzeć do urzędu najpóźniej do 30 czerwca następującego po roku, którego wniosek dotyczy. Decyduje data otrzymania, a nie data wysłania. Wniosek powinien dotrzeć do:
Mwst – Zentraldienststelle für auslaendische Steuerpflichtige
Rueckerstattungsabteilung
TOUR SABLON – ZAVELTOREN
1000 Brussel
Szczególne wymogi zwrotu dotyczą firm transportowych parających się transportem wewnątrzwspólnotowym. Przy pierwszym ubieganiu się o zwrot belgijskiego podatku, powinny one dodatkowo poinformować urząd belgijski, ile mają samochodów, dostarczając kserokopie dowodów rejestracyjnych tych pojazdów lub wyciągi z licencji, na których są widoczne numery rejestracyjne posiadanych pojazdów.
Wniosek o zwrotu powinien dotyczyć co najmniej 3 miesięcy, a najwyżej jednego roku kalendarzowego. Wyjątkowo można złożyć formularz dotyczący listopada i grudnia lub samego grudnia danego roku.
Minimalna kwota zwrotu wynosi 200 euro dla okresów w ciągu roku, zaś 25 euro dla całego roku lub okresu ostatnich dwóch miesięcy. Nie można domagać się zwrotu poniżej 25 euro. Kwoty VAT zapłacone w danym roku nie przechodzą na rok następny.
Wnioski o zwrot co do zasady rozpatrywane są w ciągu 6 miesięcy od daty wpływu. Możliwe jest uzyskanie zwrotu w formie przelewu albo czeku rozrachunkowego.
Podobnie jak w przypadku innych krajów niektóre zakupy są wyłączone od możliwości uzyskania zwrotu. Dotyczy to przykładowo wydatków związanych z reprezentacją, zakupionych usług konsumpcyjnych w restauracjach, papierosów i alkoholi, kosztów noclegów i wyżywienia pracowników i przedsiębiorcy, a także zakupu paliwa do samochodów osobowych, zakupionych prezentów. Warto wspomnieć, że zakazy odliczenia podatku jakie obowiązują w Polsce, automatycznie przekładają się także na brak możliwości zwrotu podatku belgijskiego polskiemu wnioskodawcy.
3. Francja
Polski podatnik może ubiegać się o zwrot francuskiego podatku od wartości dodanej, czyli „taxe sur la valeur ajoutée” (TVA).
W tym celu należy założyć wniosek o zwrot podatku („Demande de Remboursement de TVA”). Można to uczynić samodzielnie, bez pomocy francuskiego doradcy podatkowego. W tym celu należy wypełnić druk 3559. Formularz (w formacie pdf) można pobrać np. pod adresem:
http://www.europages.com/fr/bs/lettres_type/tva.fr.pdf albo
http://www.amue.fr/Dossier/Valorisation/Docs/Imprim 3559.pdf
Poszczególne rubryki tego formularza powinny zostać wypełnione po francusku (albo maszynowo albo ręcznie lecz drukowanymi literami).
Podobnie jak w Polsce wnioski o zwrot składa się za okresy kwartalne, jeżeli kwota zwrotu wynosi co najmniej 200 euro, lub za rok, jeżeli wynosi ona co najmniej 25 euro. Kwotę podatku do zwrotu za jeden kwartał, która nie przekracza 200 euro, można przenieść do wniosku za kolejny kwartał (lecz nie na następny rok). W sumie zatem można złożyć wniosek za jeden, dwa lub trzy kwartały, jeśli w sumie kwota zwrotu wynosi co najmniej 200 euro.
Do wniosku powinno zostać dołączone zaświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca jest zarejestrowanym (czynnym) podatnikiem VAT w Polsce. Takie zaświadczenia wydają polskie urzędy skarbowe według wzoru określonego w załączniku nr 2 do r.z.p. Zaświadczenie co do zasady ważne jest przez rok od daty wystawienia. Jeśli jednak wnioskodawca jest podmiotem mającym rejestrację wewnątrzwspólnotową, wówczas ważność zaświadczenia może wynosić trzy lata, jeśli na pierwszym wniosku o zwrot podatku i przy składaniu kolejnych wniosków w polu nr 3 druku numer 3559 zostanie podany wewnątrzwspólnotowy numer identyfikacyjny VAT UE.
Do wniosku należy załączyć oryginały faktur zakupowych (ewentualnie dokumentów importowych), z których wynikać będą kwoty TVA obciążającego wnioskodawcę. Wszystkie faktury muszą zawierać dane sprzedającego i kupującego. Oczywiście zwrot nie przysługuje od zakupów dokumentowanych tylko paragonem. Do zwrotu można przedstawić faktury, które były wystawione, zapłacone, a także dotyczyły zdarzenia z tego roku, którego dotyczy zwrot.
Wniosek (wraz z załącznikami) należy przesłać do Generalnej Dyrekcji ds. Podatków do Działu Zwrotów VAT (Service de remboursement de la TVA aux assujettis établis a l’étranger, 10 rue d’Uzes, 75080 PARIS CEDEX 02), najpóźniej do 30 czerwca roku następnego po roku, którego dotyczy zwrot. Wnioski powinny być wysłane pocztą, nie można ich wysłać faksem lub pocztą elektroniczną. Wnioski, które dotrą po terminie, nie będą rozpatrywane i są zwracane przedsiębiorcom bez sprawdzenia. Decyduje zatem faktyczny moment dotarcia wniosku do francuskiego urzędu.
Zwroty dokonywane są w euro, przelewem na podane przez wnioskodawcę konto. Niekiedy zwrot dokonywany jest w formie czeku lub przekazu pocztowego przesłanego wnioskodawcy.
Pamiętać należy, że podobnie jak w Polsce, w niektórych przypadkach (od niektórych zakupów) zwrot TVA nie przysługuje. Dotyczy to m.in. niektórych usług i towarów kupowanych na potrzeby „kadry kierowniczej”: przedsiębiorstwa, usług transportu osób, napraw pojazdów służących do transportu osób.