W obowiązującym stanie prawnym 80 proc. opłat egzaminacyjnych przeznaczonych jest na wynagrodzenie przewodniczącego zespołu, członków i sekretarza zespołu egzaminującego, zaś pozostałe 20 proc. na obsługę administracyjną egzaminów. Projekt rozporządzenia ustala natomiast stałe wynagrodzenie dla członków zespołu za poszczególny egzamin. Uzależnione jest ono od pełnionej roli w zespole. I tak:

- dla przewodniczącego zespołu wynagrodzenie zostało określone w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- dla członków zespołu w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- dla sekretarza w wysokości 70 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Planowane rozwiązanie, w zakresie odniesienia wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jest analogiczne do przepisów rozporządzenia w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 62, poz. 508), dotyczących wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu księgowego.

Biorąc pod uwagę proponowane założenia, łączne wynagrodzenie wszystkich członków komisji egzaminacyjnej za jeden egzamin zmniejszy się ponad 4,5 - krotnie w stosunku do wynagrodzenia osiąganego w 2012 roku (5280 zł / 24500 zł). Przyjęcie proponowanego rozwiązania spowoduje zdaniem resortu finansów spadek procentowego udziału opłaty egzaminacyjnej w wynagrodzeniu członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego z 80 proc. do około 18,5 proc.. Tym samym znacznie zwiększy się dochód budżetu państwa z tego tytułu. Po odliczeniu kwoty niezbędnej na obsługę administracyjną egzaminu, 61,5 proc. wpływów z opłaty egzaminacyjnej będzie stanowiło dochód budżetu państwa.