Posłowie zajmują się dwoma projektami zmian w Ordynacji Podatkowej - senackim oraz drugim zaproponowanym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zgłoszone zmiany mają poprawić sytuację obywatela-podatnika w postępowaniu przed skarbówką.

Zdaniem Marka Isańskiego, eksperta ZPP, resort finansów i ustawodawca są przeciwni prezydenckiemu projektowi nowelizacji Ordynacji podatkowej przewidującego m.in. wprowadzenie tzw. zasady "in dubio pro tributario", polegającej na tym, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika i to jest powodem listu z apelem skierowanego do Prezydenta RP.

Zobacz: Zasada rozstrzygania wątpliwość na korzyść podatnika jest potrzebna >>

- Jest to przerażające i nie znajdujące usprawiedliwienia zaniechanie ze strony posłów, jak i resortu finansów. Wynikać ono może jednie z braku wiedzy dotyczącej znajomości podstawowych zasad Konstytucji i praw obywatelskich przez naszych posłów i urzędników. Tylko tak można tłumaczyć ich zachowanie. W przeciwnym razie należałoby zarzucić im umyślne działanie polegające na dążeniu do nieprzestrzegania Konstytucji i praw obywateli - twierdzi w liście Marek Isański i zwraca się do prezydenta o podjęcie interwencji zmierzającej do natychmiastowego wprowadzenia zaproponowanej nowelizacji.

Ekspert uważa, że prezydencki projekt wymaga drobnych poprawek od strony redakcyjnej, dlatego do listu dołącza opinię sporządzoną dla Sejmu przez prof. Teresę Dębowską-Romanowską, która zaproponowała inną redakcję zmiany:
1. Nie domniemuje się istnienia obowiązku podatkowego ani zobowiązania podatkowego ponad to, co wynika wprost z ustawy podatkowej.
2. Każdy ma prawo do uzyskania informacji na piśmie o obowiązujących go przepisach podatkowych, w celu powoływania się na nią przed organami podatkowymi i sądowymi w sprawie o uiszczenie należności; nie narusza to zasady, że tylko jedna kwota może być uznana za należną kwotę podatku.

Zobacz też: Podkomisja czeka na opinie do projektów zmian w Ordynacji podatkowej >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego