Modyfikacja definicji importu i eksportu towarów

Modyfikacja definicji importu towarów polega na dostosowaniu do terminologii użytej w przepisach określających miejsce importu towarów. W uchylonym art. 36 ustawy o VAT miejsce importu towarów nie zostało w pełni określone w sposób wynikający z dyrektywy 2006/112/WE. Wcześniejsza regulacja nie wskazywała np. w którym z państw członkowskich ma miejsce import towarów, przez co stosowanie w sposób prawidłowy tych przepisów wymagało posiłkowania się przepisami dyrektywy.

Z kolei modyfikacja definicja eksportu towarów powoduje, że będzie on występował również w sytuacji, gdy towary będą objęte procedurą celną wywozu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli będą spełnione pozostałe warunki określone w art. 2 pkt 8 ustawy o VAT. Przed zmianą eksport towarów występował tylko w sytuacji, gdy procedura wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej rozpoczynała się na terytorium Polski. Należy zaznaczyć, że tak jak przed zmianą o eksporcie towarów można mówić tylko wtedy, gdy wysyłka lub transport towarów następuje z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Zmiana definicji eksportu towarów, co do zasady, nie ma wpływu na ustalanie obowiązku podatkowego w eksporcie towarów. Obowiązek podatkowy będzie powstawał, jak dotychczas, na ogólnych zasadach.

Wprowadzenie definicji „terenów budowlanych"

Wprowadzenie definicji umożliwia m.in. prawidłowe stosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, w przypadku dostawy tych terenów.

Więcej czytaj >>> Definicja „terenów budowlanych" umożliwi prawidłowe stosowanie zwolnienia

Zmiany definicji działalności gospodarczej

Po zmianie definicja działalności gospodarczej odpowiada temu pojęciu działalności gospodarczej, które występuje w przepisach unijnych. Zgodnie z nową definicją działalność gospodarcza ma obejmować wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza ma obejmować również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zniknął, zatem z definicji fragment o czynnościach jednorazowych, jeśli zostały wykonane w okolicznościach wskazujących na zamiar częstotliwości.

Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania towarów

Zmieniona została treść warunku, od którego uzależnione jest opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania towarów. W poprzednim stanie prawnym warunkiem opodatkowania przekazania towarów było istnienie prawa do odliczenia od nabycia tych towarów. Nie było natomiast jasne, czy opodatkowanie obejmuje przypadek, gdy podatnik przekazuje towary własnej produkcji, tzn. takie przy wytworzeniu, których miał prawa do odliczenia. Teraz opodatkowanie nieodpłatnych przekazań jest uzależnione od istnienia prawa do odliczenia w odniesieniu do tych towarów. Nie ma tu już wątpliwości, że chodzi tu zarówno o towary nabyte, jak i towary własnej produkcji.

Zobacz: Zmiany w VAT w 2013 i 2014 roku

Zmiany dotknęły także regulacji wskazujących, jakie towary przekazywane nieodpłatnie nie są opodatkowane. Usunięto wyłączenie z opodatkowania odnoszące się do drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Jednocześnie wprowadzono zastrzeżenie, że brak opodatkowania prezentów małej wartości oraz próbek ma mieć miejsce tylko wówczas, gdy towary te będą przekazywane do celów związanych z prowadzoną działalnością.

Zmieniona została także definicja próbki. Nowa definicja odwołuje się do identyfikowalnych, jako próbka egzemplarzy towarów lub ich niewielkich ilości, mających na celu promocję jego sprzedaży. W świetle wprowadzonej definicji za próbki mogą być uznane przykładowo książki, w tym egzemplarze do recenzji oraz płyty (jeżeli zostaną spełnione określone w proponowanym przepisie warunki). Wprowadzona zmiana powoduje w istocie przesunięte pojęcie próbki bardziej w kierunku egzemplarzy promocyjnych.

Regulacje dotyczące przemieszczania towarów

Po nowelizacji przemieszczenie tranzytowe towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, w celu dokonania eksportu towaru, może zostać potraktowane, jako eksport towarów już na terytorium kraju. Przed nowelizacją organy podatkowe często odmawiały podatnikom możliwości potraktowania takiego przemieszczenia, jako krajowego eksportu towarów, wskazując, że jeśli procedura celna rozpoczęła się poza terytorium kraju, to wówczas dostawca powinien rozpoznać przemieszczenie towarów do innego kraju członkowskiego, jako WDT w kraju, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, z możliwością ewentualnego późniejszego wykazania eksportu towaru w tym państwie członkowskim, w którym towar został objęty procedurą wywozu. Nowelizacja art. 13 ust. 4 pkt 4 ustawy o VAT usuwa wątpliwości w omawianym zakresie i jest m.in. efektem uchwały z 25 czerwca 2012 r., I FPS 3/12, LEX nr 1165944, w której NSA orzekł, że warunek wywozu towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii jest spełniony nie tylko wtedy, gdy procedura wywozu towarów rozpoczyna się poprzez zgłoszenie do wywozu złożone w urzędzie celnym położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Analogiczne przyczyny legły u podstaw nowelizacji art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT dotyczącego WNT z tytułu przemieszczenia towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej.

Zobacz: VAT. Komentarz 2013

Kolejna zmiana dotyczy przepisów regulujących kwestię przemieszczenia przez podatnika podatku od wartości dodanej towarów na terytorium kraju w celu późniejszego dokonania WDT lub w celu wykonania na tych towarach usług. Usunięty został nieznajdujący uzasadnienia w dyrektywie 2006/112 wymóg późniejszego wywiezienia tych towarów z terytorium kraju w terminie 90 dni od momentu przemieszczenia lub zakończenia uszlachetniania towarów. Doprecyzowany został też warunek, że towary mogą być przemieszczane do innego państwa członkowskiego, bez konieczności rozpoznawania WDT/WNT, nie tylko w celu ich uszlachetnienia, ale również w celu wyceny tych towarów.

Odstąpiono także od 24-miesięcznego ograniczenia dotyczącego przemieszczenia towarów własnych w celu wykonania w innym państwie członkowskim usług przy użyciu tych towarów. Po nowelizacji również przejściowe przemieszczenie towarów na okres dłuższy niż 2 lata nie powoduje konieczności rozpoznania WDT/WNT, jeżeli tylko po zakończeniu świadczenia usług towary powrócą do kraju, z którego zostały wywiezione.

Przedstawiciel podatkowy

Podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju mogą w określonych sytuacjach ustanowić przedstawiciela podatkowego bez konieczności rejestrowania się jako podatnik VAT czynny. Dotyczy to sytuacji, gdy podatnik będzie dokonywał na terytorium kraju wyłącznie importu towarów, których miejscem przeznaczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju dokonywany będzie przez importera tych towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Przedstawiciel podatkowy ustanowiony przez takiego podatnika będzie wykonywał obowiązki i inne czynności w imieniu własnym i na rzecz tego podatnika. Wprowadzenie takiej możliwości powiązane jest z ponoszeniem solidarnej odpowiedzialności przez podatnika i przedstawiciela podatkowego za zobowiązania podatkowe rozliczane przez przedstawiciela na rzecz podatnika.

Zwolnienie z VAT usług pocztowych

Ze zwolnienia z VAT dla usług pocztowych korzystać mogą jedynie powszechne usługi pocztowe wykonywane przez jednostkę zobowiązaną do takiego świadczenia.

Modyfikacje warunków formalnych pozwalających na zastosowanie stawki 0 proc. przy WDT

Wykreślony został warunek podania numeru kontrahenta oraz swojego numeru VAT UE na fakturze stwierdzającej dostawę towarów uzależniającego opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów według stawki podatku 0 proc. Wprowadzony został jednak trzeci warunek do zastosowania stawki 0% dla WDT. Dostawca będzie uprawniony do zastosowania stawki 0% VAT względem swojej dostawy wewnątrzwspólnotowej, o ile – oprócz spełnienia dwóch pozostałych warunków – w chwili składania deklaracji podatkowej, w której wykazywana jest dana dostawa wewnątrzwspólnotowa, będzie on zarejestrowany, jako podatnik VAT-UE.

Objęcie podstawową stawką VAT niektórych wyrobów i usług

Podstawową stawką podatku w wysokości 23 proc. zostały objęte wyroby sztuki ludowej, napoje uzyskane z naparu kawy i herbaty oraz sam napar, usługi radiowo-telewizyjne.

Zmienione przepisy obowiązują od 1 kwietnia 2013 r.

Informacje o zmianach znajdziesz w publikacjach:

Zmiany w VAT w 2013 i 2014 roku

VAT. Komentarz 2013