Rozporządzenie zmieniające ma na celu dostosowanie obecnie obowiązujących przepisów do doświadczeń wynikających z praktycznego stosowania i interpretacji przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2015 r., z uwzględnieniem specyfiki kas. W praktyce występowały problemy ze stosowaniem pewnych definicji (dnia bilansowego, znaczących trudności finansowych emitenta lub dłużnika), doprecyzowania wymagały zasady dokonywania zapisów księgowych, inwentaryzacji. W portfelach kas dominująca grupa kredytobiorców to osoby fizyczne. Zidentyfikowano trudności z kwalifikowaniem należności od tych osób do odpowiednich klas ryzyka oraz oceną terminowości obsługi zadłużenia. Analogicznie jak w przypadku banków należało też uregulować kwestie uwzględniania zmian w harmonogramach spłat należności.

Rozporządzenie ministra finansów z 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 1086) wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. Nowelizacja będzie miała obowiązkowo zastosowanie do sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 r., natomiast według uznania kasy – już do sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 r.