Chodzi o rozwiązania mające zmniejszyć potrzeby pożyczkowe państwa, obniżyć poziom długu publicznego i zminimalizować koszty jego obsługi. Nowelizacja rozszerza obowiązek lokowania wolnych środków w formie depozytu u ministra finansów. Na mocy nowych przepisów obowiązkiem tym zostały objęte takie jednostki sektora finansów publicznych jak: instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polska Akademia Nauk (i tworzone przez PAN jednostki), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (utworzone przez: ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę lub uczelnię medyczną), a także wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nowelizację przyjęto, gdyż podmioty te w swojej bieżącej działalności nie wykorzystywały części wolnych środków i lokowały je na kontach bankowych. Jednocześnie państwo, finansując potrzeby pożyczkowe budżetu, sprzedawało skarbowe papiery wartościowe. Dzięki zmianie gospodarowanie środkami publicznymi będzie bardziej efektywne i zlikwiduje niepotrzebne koszty po stronie budżetu państwa. Ustawa przewiduje też wykorzystanie w zarządzaniu płynnością budżetu państwa środków składanych dotychczas do depozytu sądowego lub na rachunki depozytowe sądu.

Nowelizacja ustawy trafi teraz do Senatu.