Z projektu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wynika, że kontrola jakości świadczonych czynności rewizji finansowej przez firmy audytorskie wykonywana będzie przez dwie instytucje: Komisję Nadzoru Audytowego i KKN. Firmy audytorskie będą ponosić dużo wyższe koszty związane z funkcjonowaniem podwójnego systemu nadzoru i kontroli.

Zobacz: Audytorzy będą walczyć o łagodniejszą reformę >>

Zdaniem Konfederacji Lewiatan, 11 letni okres przechowywania dokumentacji z badania jest zbyt długi, zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż np. przepisy ustawy o rachunkowości określają dla przedsiębiorstw znacznie krótsze okresy, zazwyczaj 5 lat. Zwiększy to koszty prowadzenia działalności gospodarczej firm audytorskich w Polsce. Lepszym rozwiązaniem byłoby opcjonalne umożliwienie przechowywania dokumentacji na trwałych nośnikach pamięci, co wiązałoby się ze znacznym ograniczeniem kosztów przechowywania. Okres przechowywania powinien wynosić 6 lat.

Konfederacja Lewiatan jest też przeciwna rozwiązaniu, w którym przeprowadzanie kontroli w firmach audytorskich byłoby wyłączone ze stosowania przepisów ustawy o działalności gospodarczej. Firmy audytorskie nie przestają być podmiotami gospodarczymi mającymi również prawa na równi z innymi podmiotami. Kontrole wymagają poświęcenia czasu pracowników firmy audytorskiej i firmy te powinny w tym samym, co inne podmioty zakresie korzystać z prawa do limitu czasowego przeznaczonego na wszystkie kontrole.

Wątpliwa jest także opłata za nadzór w wysokości 7 proc. przychodów z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej na rzecz JZP. Opłata wnoszona przez podmiot uprawniony powinna odzwierciedlać rzeczywiste bezpośrednie koszty nadzoru nad danym podmiotem i powinna być ściśle powiązana z kosztem kontroli wykonywanych w danym podmiocie. Jako że podobna opłata jest pobierana obecnie i stanowi składnik kosztów świadczenia usług czynności rewizji finansowej i nie ma przekonujących dowodów na to, że nie jest to kwota wystarczająca na przeprowadzenie niezbędnych kontroli. Stawka opłaty powinna pozostać na obecnym poziomie, ponieważ nie zwiększa się zakres nadzoru, a zmianie ulega jedynie alokacja kontroli, które będą przeprowadzane przez KKN i KNA.

Wzrost opłaty podniesie koszty działalności firm audytorskich i koszty usług badania ponoszone przez przedsiębiorstwa, gdyż można się spodziewać, iż firmy audytorskie będą starały się "przerzucić" ten dodatkowy ciężar na badane jednostki. W efekcie zwiększą się koszty prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw JZP w Polsce.

Szacunkowe koszty, które poniosą podmioty uprawnione z tytułu wzrostu stawki opłat wyniosą ok. 8 mln zł wobec 2 mln obecnie, czyli wzrosną 4-krotnie. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia dla tego wzrostu.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Biegłego Rewidenta