Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy podatku tonażowym, armator podlegać będzie opodatkowaniu tym podatkiem przez okres 10 lat a nie jak dotychczas przez okres opodatkowania co najmniej 5 lat.

Przewidywana nowelizacja stanowi dostosowanie polskich regulacji do decyzji Komisji Europejskiej z 2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce. Zastosowanie projektowanych regulacji ma zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki morskiej i powstrzymać niekorzystne zjawisko rejestrowania statków polskich armatorów w rejestrach obcych państw.

Zmieniana ustawa umożliwia armatorom wybór podatku tonażowego jako formy opodatkowania w miejsce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek tonażowy jest podatkiem zryczałtowanym, którego wysokość zależy od pojemności netto statku oraz od okresu jego eksploatacji, a nie od osiąganego przez armatora zysku z działalności. Taka formę opodatkowania mogą wybrać armatorzy prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług w żegludze międzynarodowej, z wykorzystaniem statków o pojemności brutto powyżej 100 GT każdy.

Projekt przewiduje wprowadzenie do ustawy o podatku tonażowych następujących zmian:

- armator który jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną będąca wspólnikiem spółki osobowej nie będzie mógł odliczać od podatku tonażowego składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwoty składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy opodatkowania podatkiem tonażowym, uiszczanych w trakcie danego roku podatkowego;

- w stosunku do prac wykonywanych przez holowniki i pogłębiarki wprowadzono nowe kryterium - kryterium czasu pracy w transporcie morskim w danym roku podatkowym;

- armator będzie mógł skorzystać z tej formy opodatkowania, jeżeli będzie przestrzegał międzynarodowych przepisów dotyczących warunków pracy i życia marynarzy na statku zawartych w Konwencji MCL;

- armator, który zarządza cudzym statkiem, w cudzym imieniu i na cudzą rzecz na podstawie umowy oraz posiada ważny Dokument Zgodności, będzie zobowiązany do zatrudniania na lądzie i na statkach więcej niż 50 % obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Projektowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Jolanta Mazur