Projekt zmierza do uporządkowania i wprowadzenia większej przejrzystości rynku paliw i gazu ziemnego. Proponowane zmiany obejmują systemowe uporządkowanie rynku paliw ciekłych i gazu ziemnego oraz zwiększenie kontroli państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw.

W odniesieniu do rynku paliw ciekłych wejście w życie projektowanych rozwiązań ma m.in. przeciwdziałać m.in. unikaniu opodatkowania lub wyłudzaniu podatku VAT, unikaniu podatku akcyzowego, niewnoszeniu opłaty paliwowej czy unikaniu realizacji obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy i paliw ciekłych a także prowadzenia działalności bez wymaganej koncesji.

Dla zapewnienia realizacji założonych celów projekt m.in. wprowadza jednolitą definicję paliw ciekłych oraz uzupełnia i doprecyzowuje definicje ich wytwarzania, magazynowania i przeładunku. Wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót w tym obrót z zagranicą wymaga koncesji określi minister energii w rozporządzeniu.

Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. W imieniu wnioskodawców projekt uzasadnił poseł Maciej Małecki. Dokument trafił do dalszych prac w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.