Rozwiązania te zmniejszą potrzeby pożyczkowe państwa, co obniży poziom długu publicznego i zminimalizuje koszty jego obsługi. W wyniku wprowadzonych zmian potrzeby pożyczkowe budżetu państwa w 2015 r., czyli od wejścia znowelizowanych przepisów w życie, powinny obniżyć się o ok. 4,5 mld zł, a docelowo o ok. 5,5 mld zł.

Proponowana nowelizacja ustawy o finansach publicznych rozszerza obowiązek lokowania wolnych środków, w formie depozytu u ministra finansów, na kolejne jednostki sektora finansów publicznych, tj. instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i jej jednostki organizacyjne, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Podmioty te w bieżącej działalności nie wykorzystują części wolnych środków i lokują je na kontach bankowych. Jednocześnie państwo, aby finansować potrzeby pożyczkowe budżetu, sprzedaje na rynku skarbowe papiery wartościowe. Na ich zakup banki przeznaczają środki pochodzące m.in. z depozytów, jakie przejęły od jednostek sektora finansów publicznych. Taka sytuacja jest nieefektywna z punktu widzenia zarządzania i gospodarowania środkami publicznymi i powoduje niepotrzebne koszty po stronie budżetu państwa.

Zobacz też: Więcej instytucji zdeponuje wolne środki na koncie MF >>