Jako jedną z jednostek, w których zatrudnienie przez określony czas daje prawo do potraktowania na równi z praktyką zawodową wskazano izbę administracji skarbowej i pominięto urząd skarbowy oraz urząd celno-skarbowy. Zgodnie z ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej, osoby zatrudnione w izbie oraz funkcjonariusze izby administracji skarbowej jedynie realizują zadania w urzędach skarbowych i urzędach celno-skarbowych. Zatrudnienie zatem nie dotyczy urzędu skarbowego (urzędu celno-skarbowego), lecz izby administracji skarbowej.

Uaktualniono także stronę przedmiotową doświadczenia zawodowego – tj. zakres obowiązków kandydata, który aby uzyskać zwolnienie z obowiązku zaliczenia praktyki zawodowej, powinien posiadać doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego w związku z postępowaniami podatkowymi, kontrolami celno-skarbowymi i podatkowymi.

Ponadto zgodnie z nowymi regulacjami, na równi z praktyką będzie traktowane zatrudnienie kandydatów przez okres co najmniej roku w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, urzędzie celnym lub izbie celnej, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych (Dz. U. poz. 762) weszło w życie 12 kwietnia 2017 r.