Kompleksowy system podatku VAT powinien zmniejszyć koszty operacyjne ponoszone przez użytkowników, obciążenia biurokratyczne administracji oraz ograniczyć próby oszustw - takie zdanie przedstawiła Komisja UE.

Dnia 29 października została opublikowana opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w sprawie "Zielona księga w sprawie przyszłości podatku VAT - W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego podatku VAT" (Dz.U.UE.C.2011.318.87).

Komitet dokonał ogólnego przeglądu systemu podatku VAT i przedstawił swoje uwagi co do jego konstrukcji i funkcjonowania. Komitet Ekonomiczno-Społeczny podzielił zdanie Komisji i uznał, iż w celu usprawnienia całego mechanizmu podatku VAT niezbędne jest wprowadzenie kompleksowego systemu podatkowego. Powinno to przyczynić się do zmniejszenia liczby oszustw podatkowych, a także ograniczyć przestępczość oraz pranie pieniędzy. W zielonej księdze nie pominięto aspektów dotyczących przedsiębiorstw - kwestie zarządzania i administrowania podatkiem VAT stanowią główną część kosztów administracyjnych przedsiębiorstw; dlatego też większość MŚP nawet nie próbuje działalności w handlu międzynarodowym.

Komitet zwrócił uwagę na to, że obsługa podatku VAT powinna być bardziej elastyczna, prostsza i mniej kosztowna, bowiem to ostateczni użytkownicy, konsumenci, ponoszą jej koszty. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest możliwość wprowadzenia jednolitej stawki podatku VAT. Komitet zdecydowanie popiera podejmowane przez Komisję próby zmniejszenia, bądź wyeliminowania zbyt licznych zwolnień, wyjątków, stosowania obniżonych lub preferencyjnych stawek. Zdaniem EKES należy dążyć do równowagi pomiędzy potrzebami budżetowymi a przyczynami społeczno-gospodarczymi udzielania ulg.

Katarzyna Bogucka