- Na moje polecenie Minister Finansów podpisze rozporządzenie w sprawie 0 proc. VAT na żywność w I kwartale 2024 roku - zapowiedział w czwartek wieczorem na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

I tak też się stało. Podpisane przez Andrzeja Kosztowniaka, ministra finansów, rozporządzenie z 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2670.

Czytaj również: PiS chce przedłużyć zerowy VAT na żywność do 30 czerwca 2024 r. >>

Na co i do kiedy będzie obowiązywała stawka VAT w wysokości 0 i 8 proc.

Zgodnie z par. 10 ww. rozporządzenia, do dnia 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0 proc. stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56).

Co więcej, w myśl par. 9 ust. 1 rozporządzenia, obniżoną do wysokości 0 proc. stawkę podatku VAT (pod pewnymi warunkami określonymi w ust. 2) stosuje się do dostawy towarów, której przedmiotem są produkty lecznicze, których zakup jest finansowany ze środków pochodzących z rozpoczętych przed dniem 17 maja 2022 r. zbiórek publicznych organizowanych przez organizacje pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz które:

  1. zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 1859 i 1938),
  2. uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

– jeżeli były uprzednio przedmiotem importu towarów na terytorium kraju lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Z kolei w myśl par. 11, do dnia 31 grudnia 2024 r. obniżoną do wysokości 8 proc. stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

  1. środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2023 r. poz. 569 i 1597), z wyłączeniem podłoży mineralnych i towarów wymienionych w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy;
  2. polepszaczy gleby, środków wapnujących, biostymulatorów, podłoży do upraw, produktów nawozowych mieszanych składających się wyłącznie z nawozu i środka wapnującego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającym przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 (Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1, z późn. zm.), z wyłączeniem podłoży mineralnych i podłoży do upraw grzybów;
  3. nawozowych produktów mikrobiologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, wpisanych do wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych, o którym mowa w rozdziale 4a tej ustawy.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku.