Sprawa dotyczyła kwestii wyłączenia z opodatkowania sprzedaży „przedsiębiorstwa”. Chodziło o małżonków, którzy są wspólnikami spółki jawnej. Ich udziały wynoszą po 50 proc. Małżonkowie zamierzają dokonać likwidacji spółki jawnej oraz założenie nowej spółki z o.o. W nowo powstałej spółce udziałowcami będą obecni wspólnicy spółki jawnej. Aby to zrobić chcą w pierwszej kolejności rozwiązać spółkę jawną na mocy porozumienia stron, bez przeprowadzania procesu likwidacji. Majątek spółki jawnej wraz z wszystkimi jej aktywami i pasywami zostanie po równo podzielony pomiędzy małżonków, jako dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Dotychczasowi wspólnicy, jako przedsiębiorcy prowadzić będą dwie niezależne od siebie działalności gospodarcze. Następnie małżonka wyewidencjonuje prowadzoną przez siebie działalności gospodarczej oraz daruje małżonkowi swoje przedsiębiorstwo. Małżonek natomiast złoży wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej, a równolegle dokona sprzedaży przedsiębiorstwa na rzecz nowo zawiązanej spółki z o.o. I jak wskazał nie będzie prowadził działalności gospodarczej w oparciu o składniki majątkowe otrzymane w związku z rozwiązaniem spółki jawnej oraz w oparciu o składniki trzymane w drodze darowizny od żony.

Małżonek zapytał fiskusa czy sprzedaż przedsiębiorstwa na rzecz spółki z o.o., będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Uważa, że powinno mieć miejsce zwolnienie z VAT, ponieważ umowa sprzedaży obejmie wszystkie elementy tego przedsiębiorstwa, tj. kompletny i zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka z o.o. będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą co najmniej w takim zakresie, w jakim prowadził ją małżonek.

Fiskus się nie zgodził. Organ uznał, że art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, winien być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części. Zwrócił uwagę, że małżonek, jak sam stwierdził, nie będzie prowadził działalności gospodarczej w oparciu o składniki majątkowe otrzymane w związku z rozwiązaniem spółki jawnej oraz w oparciu o składniki otrzymane w drodze darowizny od żony.

Natomiast jak wskazał TSUE w orzeczeniu z 27 listopada 2003 r. w sprawie C-497/01 nabywca musi posiadać zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów.  Dlatego w świetle tego wyroku – trudno uznać, że przedmiotem zbycia będzie przedsiębiorstwo. Organ uznał więc, że do czynności tej nie będzie miał zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, gdyż przedmiotem zbycia będą poszczególne składniki majątkowe. W związku z powyższym sprzedaż ta – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 stycznia 2017 r., 0461-ITPP2.4512.830.2016.2.RS, LEX nr 333020

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów