Kompleksowe, często zawiłe regulacje prawnopodatkowe wynikające z nakładania się porządków krajowych i zagranicznych, umów międzynarodowych, a także prawa unijnego stanowią spore wyzwanie dla przedsiębiorców działających transgranicznie. Z drugiej strony, możliwe jest wykorzystywanie różnic w poziomie obciążeń podatkowych, luk podatkowych, czy też czerpanie korzyści z niejednolitego brzmienia postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wtedy wygranymi w globalnym współzawodnictwie okazują się przedsiębiorstwa międzynarodowe, które minimalizując obciążenia podatkowe, uzyskują przewagę konkurencyjną. Jednocześnie państwa podejmują różnego rodzaju wysiłki mające na celu uszczelnienie systemów podatkowych.

Zasady opodatkowania wybranych kategorii dochodów na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania systematyzuje wydana przez Wolters Kluwer publikacja pod red. naukową Marcina Jamrożego "Opodatkowanie dochodów transgranicznych", która wskazując aktualne tendencje w międzynarodowym prawie podatkowym, z drugiej strony poszukuje odpowiedzi na niektóre dylematy z praktyki opodatkowania. Opracowanie zawiera omówienie zagadnień związanych m.in. z opodatkowaniem:

- dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej bezpośrednio na terytorium innego państwa w formie zakładu, w tym kwestie związane z opodatkowaniem dochodów z działalności opartej na technologiach cyfrowych,

- dochodów spółki zagranicznej oraz jej udziałowców, w tym europejskiej spółki akcyjnej,

- odsetek oraz należności licencyjnych w stosunkach międzynarodowych,

- dochodów z pracy najemnej na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

"Książka stanowi zbiór tekstów dotyczących regulacji prawnych związanych z opodatkowaniem międzynarodowym i ich aplikacji w praktyce gospodarczej. Osią pracy są uregulowania Konwencji Modelowej OECD w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, podatkowe uregulowania unijne i krajowe zasady opodatkowania dochodów zagranicznych oraz otrzymywanych przez nierezydentów. Temat ten jest interesujący dla osób dokonujących rozliczania podatków w sytuacji występowania zbiegu ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego"- zauważa prof. Janusz Kudła.

Autorami poszczególnych rozdziałów są głównie wykładowcy oraz absolwenci Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowanych przez Instytut Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców działających transgranicznie bądź korzystających z usług personelu zagranicznego. Zainteresuje pomioty świadczące usługi doradztwa podatkowego, pracowników administracji podatkowej, a także słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów. 

Dowiedz się więcej z książki
Opodatkowanie dochodów transgranicznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł