Pytanie

Czy lekarz otrzymujący za usługę zapłatę na rachunek bankowy musi zarejestrować ją na kasie rejestrującej?

Przedmiotem świadczenia jest operacja (usługa medyczna zwolniona z VAT). Pacjenci płacą albo zaliczki przelewem albo z góry opłatę wnoszą przelewem na rzecz naszego podmiotu. Do tej poty rejestrowaliśmy na kasie tylko płatności gotówkowe od pacjentów, na te przelewowe wystawialiśmy faktury po dokonanej operacji (np. miesiąc później).

Odpowiedź

Przedsiębiorca (lekarz) ma obowiązek ewidencjonować każdą wykonaną na rzecz osoby fizycznej usługę w zakresie opieki zdrowotnej za pomocą kasy rejestrującej. Obowiązek ten dotyczy tak usług, za które otrzymywana jest zapłata gotówką, jak i tych, za które płatność następuje na rachunek bankowy.

Uzasadnienie

Interesująca Państwa kwestia uregulowana jest w przepisach rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 16.12.2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - dalej r.z.k.r.

Na mocy § 2 ust. 1 j r.z.k.r. ustawodawca zwalnia z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2017 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W załączniku do rozporządzenia owszem, przewidziane jest zwolnienie dla usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem m.in.: banku (na rachunek bankowy podatnika), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata ta dotyczyła. Niemniej wskazanego zwolnienia podatnik (lekarz) niestety nie może stosować.

Możliwość tę wykluczają przepisy § 4 ust. 1 pkt 2 lit. fj r.z.k.r. gdzie czytamy: zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 nie stosuje się w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia. W pozycji 51 załącznika natomiast, ustawodawca zwalnia od obowiązku ewidencjonowania usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zasadniczo ze wskazanych przepisów wynika, iż świadczenie usług, o które Państwo pytają za które zapłata następuje na rachunek bankowy także objęte jest obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Ustawodawca przewidział tylko jeden wyjątek od tej reguły. Uregulowany jest on w § 4 ust. 3 pkt 2 j r.z.k.r., gdzie czytamy, iż obowiązek ewidencjonowania nie dotyczy świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f-h (czyli m.in. świadczonych przez lekarzy), jeżeli świadczenie tych usług zgodnie z warunkami określonymi w poz. 39 załącznika do rozporządzenia (pod warunkiem otrzymania w całości zapłaty np. za pośrednictwem) ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

W opisanym przypadku przedmiotem świadczenia są usługi świadczone stacjonarnie a nie na odległość, stąd też opisane zwolnienie od obowiązku ewidencjonowania nie może być zastosowane w opisanym przypadku.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów