Możliwość korzystania ze zwolnienia do dnia 30 kwietnia 2011 r. przewidziano w zakresie świadczenia takich usług jak:

- prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, za wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P,

- rzeczoznawstwa, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, detektywistyczne i ochroniarskie, komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – m. in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi świadczone przez agencje inkasa – które w całym zakresie sprzedaży były objęte przez podatnika systemem wystawiania faktur,

- sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych,

- w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,

- usługi świadczone przez schroniska dla zwierząt,

- niektóre usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem,

- pogrzebowe i pokrewne,

- świadczone w gospodarstwach domowych.

Również na tych samych zasadach ograniczono możliwość korzystania ze zwolnienia przez podatników rozliczających się w podatku dochodowym w formie karty podatkowej. Podatnicy ci będą jednak mogli nadal korzystać ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas w przypadku nieprzekroczenia określonej w ustawie o podatku od towarów i usług wysokości obrotów za rok ubiegły.

Na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. utrzymany został pewien zakres zwolnień:

1) o charakterze podmiotowym, których stosowanie uwarunkowane jest nieprzekroczeniem obrotów w przypadku podatników kontynuujących działalność na poziomie 40 000 zł za rok ubiegły i 20 000 zł dla rozpoczynających działalność,

2) przedmiotowych od ewidencjonowania w dziedzinach wymienionych w załączniku do rozporządzenia,

3) zwolnień przedmiotowo - podmiotowych dla podatników, z dużym udziałem sprzedaży towarów i świadczonych usług objętych w/w zwolnieniem przedmiotowym w ogólnych obrotach detalicznych podatnika.

W odniesieniu do towarów i usług wymienionych w § 4 rozporządzenia utrzymano zasadę, że zwolnienia nie obowiązują bez względu na faktycznie zrealizowany poziom obrotów i uwzględniono postanowienia o utracie mocy określonych zwolnień w przypadku przekroczenia przez podatnika  poziomu obrotów w trakcie roku podatkowego.

Nowy zakres zwolnień przedmiotowych od ewidencjonowania został wyznaczony przy zastosowaniu obowiązującej obecnie w statystyce klasyfikacji PKWiU z 2008 r., w związku z tym podatnicy powinni szczegółowo przeanalizować zapisy załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 17 grudnia 2010 r.